Fortsätt till innehållet

Stadens företagarenkät har öppnats

Företagarvänlighet är ett av de centrala målen i Karleby stadsstrategi. Staden genomför årligen en företagarenkät tillsammans med KOSEK för att utreda företagarnas synpunkter och behov.

Syftet med enkäten är att ta reda på vad som skulle göra Karleby till en ännu bättre plats för företagare och vilka som är de viktigaste utvecklingsobjekten ur näringslivets och företagandets synvinkel. Via enkäten kan man också ge öppen respons.

”Tillsammans kan vi sörja för att orden i stadsstrategin omsätts i praktiken, både i beslutsfattandet och i vardagen” uppmuntrar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Företagarenkäten 2022 kan besvaras 8 – 4.12. Enkätlänken finns bland annat på framsidan till kokkola.fi.

Svara på enkäten!