Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges beslut 9.5.2022

Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen för Tankar enligt förslaget. Planlösningen skyddar öns speciella miljö och möjliggör genomförande av turismen på ett hållbart sätt. Genom planen har man löst byggandet av terrasser och bastur vid semesterhus, vilket harmoniserar och jämställer levnadsförhållandena i området.

Planen möjliggör också byggande av två nya byggnader som återställer kulturmiljön och två båthus samt en mindre utbyggnad av lotsstationsbyggnaden. Utbyggnaden och de nya byggnadsplatserna kommer att möjliggöra en mångsidigare turism- och rekreationsanvändning än tidigare.

Delgeneralplanen för gruvområden när det gäller Syväjärvi och Rapasaari som ligger i Karlebys område godkändes enligt förslaget. Stadsfullmäktige antecknade ekonomi- och personalrapporten 1–3/2022 för kännedom. Också slutbedömningen av stadsstrategin Karleby förnyas djärvt 2018 – 2021 för den föregående fullmäktigeperioden godkändes.

På sammanträdet behandlades också en översikt över fullmäktigemotioner som lämnats in under föregående mandattid och som ännu inte har behandlats. Fullmäktige beslutade anteckna åtgärderna med anledning av motionerna för kännedom. Motionerna 1 (Systematisk förbättring av processer i bruk i stadens organisation), 3 (Rekrytering av upphandlings- samt projektspecialist), 4 (Regionväg nr 757 Kelviå-Ullava), 5 (Begäran om förbättring av trafiksäkerheten), 6 (Flexibilitet i beslut om skolskjutsar), 7 (Karleby ska sörja för sin attraktionskraft också i fråga om arbetskraften), 8 (IB-gymnasium till Karleby), 9 (Säkerheten på riksväg 8), 11 (Skejtplats för unga i Karleby för vintern), 14 (Gratis simhallsbesök för närståendevårdare) och 15 (Isbana för allmänheten på Salutorget) hålls i kraft.

Motionerna 2 (Förstasnöspår till Sandhagen), 10 (Förbättring av trafiksäkerheten på området mellan Björkhagen och Yxpila), 12 (Småindustri och företagsverksamhet utanför stadskärnan) och 13 (Mentalvårdstjänster) godkändes enligt förslagen.

En ny fullmäktigemotion lämnades in: Ingen vindkraftsplanläggning i Karleby (Ulpu Keränen).

Protokoll 9.5.2022