Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 14.2 – preciseringar i stadsstrategin

Stadsstyrelsen samlades på måndag för att behandla Karleby stadsstrategi 2022–2025 för tredje gången. Stadsfullmäktige har berett strategin vid flera seminarier och workshoppar. Stadsinvånarna, stadens personal och olika intressentgrupper har haft möjlighet att delta i beredningen av strategin.

 

Ändringar och preciseringar i strategins innehåll

Stadsstyrelsen gjorde en del ändringar och preciseringar i strategitexten. Tvåspråkighet införlivades i Karlebys vision. Texterna kompletterades i fråga om strategins centrala insatsområde. Näringsstrukturens mångsidighet betonas och främjande av jord- och skogsbruket, försörjningsberedskapen och användningen av inhemsk mat samt förespråkande av närproduktion upptogs i avsnittet företagarvänlighet. Upphandlingsprogrammet togs med som ett av strategins utvecklingsprogram.

Positiv befolkningsutveckling samt hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna upptogs som indikatorer för upplevelser. I avsnittet barnvänlighet nämns en djärvt egen familjepolitik där fokus ligger på Karlebystödet.

Punkten om att ansluta sig till HINKU-nätverket och att lindra beskattningen avlägsnades från strategiperiodens åtgärder och framgångsfaktorer.

Stadsstrategin går vidare till stadsfullmäktige för behandling 7.3. Arbetet för att omsätta strategin i praktiken inleds efter att stadsfullmäktige godkänt den.

 

Tjänsten som ekonomidirektör har ledigförklarats

Stadsstyrelsen godkände ekonomidirektör Jari Saarinen uppsägning. Saarinen går i pension 1.10.2022. Stadsstyrelsen beslutade ledigförklara tjänsten samt inleda rekryteringen. Ansökningstiden går ut 14.3.

Föredragningslista / protokoll 14.2.