Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens extra sammanträde 7.12

Karleby stadsstyrelse håller ett extra sammanträde tisdagen den 7 december. På sammanträdet behandlas en fullmäktigemotion som lämnats in av 26 Karlebyledamöter. I motionen begärs att ett tillfälligt utskott tillsätts för att bedöma förtroendet för stadsfullmäktiges ordförande Tiina Isotalus efter att hon fått fällande dom i ett brottmål.

Enligt 34 § i kommunallagen kan fullmäktige under pågående mandattid återkalla uppdragen för ordföranden eller vice ordföranden i fullmäktige och de organ som den valt, om de eller någon av dem inte har fullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller presidiet i dess helhet.

Ärendet väcks på framställning av kommunstyrelsen eller om minst en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige har tagit initiativ till det. Stadsfullmäktige beslutar om tillsättandet av ett tillfälligt utskott.

Om stadsfullmäktige beslutar att tillsätta ett tillfälligt utskott ska utskottet utreda och bedöma ärendet samt lägga fram ett förslag för fullmäktige.

 

Stadsstyrelsens föredragningslista (på finska)