Fortsätt till innehållet

Tallåsens kvartersmöte

Området Tallåsen ingår i planläggningsöversikten för 2023. Syftet är att undersöka möjligheterna att utveckla området, att granska skyddet av det nuvarande byggnadsbeståndet samt att eventuellt styra kompletterande byggande på gårdarna med beaktande av att området är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY). Innan själva planläggningsarbetet påbörjas är det viktigt att forska i områdets historia, byggnadernas och miljöns kulturhistoriska värden samt skyddsnivån.

Det kulturellt betydelsefulla området Tallåsen är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) och ett av de högintressanta objekten i Karleby nationalstadspark. Stadsfullmäktige behandlade 14.11.2022 § 105 en fullmäktigemotion ”Skyddande detaljplan för Tallåsen” för att trygga bevarandet av området samt skydda byggnadsbeståndet och gatunätet.

Karlebys ansvarsområde Stadsplanering har gett arkitektstuderande Henna Kari i uppdrag att skriva ett examensarbete som omfattar en rapport om områdets historia, en inventering av områdets byggnadsbestånd och miljövärden samt en plan till grund för följande planeringsskeden.

Ett möte med områdets invånare hålls onsdagen den 14 juni 2023 kl. 17-19 i stadshuset i Karlebysalen (ingång från torget). Du kan även delta via programmet Teams. Om du vill delta på distans ber vid dig meddela om det senast 13.6 till saija.polkki@kokkola.fi så sänder vi dig en deltagarlänk.

På mötet berättar tf stadsplaneringschef Päivi Cainberg om områdets planläggning och Henna Kari om sitt examensarbete. Det finns gott om tid i schemat för frågor och fri diskussion. Välkommen!