Fortsätt till innehållet

Vi söker ett serviceproducent-byggherrepar för ett nytt daghem i Tararants / Kyrkbackens bostadsområde

Karleby stad söker serviceproducent-byggherrepar att med en gemensam plan delta i öppet förfarande med inbjudan som gäller byggande av ett servicesedeldaghem och produktion av småbarnspedagogikservice i daghemmet. Den här konkurrensutsättningen faller utanför upphandlingslagens tillämpningsområde.

Anmälan till urvalsprocessen sker genom att senast 31.8.2022 boka en tid för presentation av den egna planen. Presentationstillfällen ordnas 27–28.10.2022.

Servicesedeldaghem

Målet är att grunda ett finskspråkigt daghem enligt servicesedelmodellen för 10 grupper. Det beräknade antalet platser är 210 (beroende på barnens ålder). Karleby stadsstyrelse har fattat beslutet om daghemmet 22.11.2021 (§554).

Det nya daghemmet förläggs till Tararants / Kyrkbackens bostadsområde. De närmaste daghemmen på området är Kyrkbackens daghem, Storby daghem samt servicesedeldaghemmet Lastenkammari.

Det nya daghemmet bör planeras i första hand för barn under förskoleåldern (för närvarande 0–5-åringar). Det nya servicesedeldaghemmet ska planeras för 10 grupper med kalkylmässigt 210 platser. Antalet platser kommer att bero på barnens ålder. Gruppstrukturen bör vara flexibel på så sätt att gruppens storlek är bunden till barnens ålder och kan ändras enligt behov. Utgångspunkten är att daghemmet ska kunna svara på behovet av småbarnspedagogik oberoende av barnens ålder.

Målet är att verksamheten i det nya daghemmet startar senast 1.8.2024.

Urvalsgrunder och anmälan till urvalsprocessen

Valet av serviceproducent-byggherrepar görs genom en mångsidig jämförelse. På projektet tillämpas inte upphandlingslagen eftersom projektet och servicesedeln inte ingår i upphandlingslagens tillämpningsområde. Serviceproducent-byggherreparet som väljs genom jämförelse får arrendera tomten för förverkligandet av småbarnspedagogikservicen. Stadsstyrelsen fattar beslutet om utarrendering av tomten.

  • Serviceproducent-byggherrepar ombes anmäla sig till urvalsprocessen genom att boka tid senast onsdag 31.8.2022 kl. 16.00 för presentation av den egna planen.
  • Anbud inklusive planer lämnas in via e-post (kokkola@kokkola.fi) senast måndag 10.10.2022 kl. 16.00.
  • Presentationstillfällen ordnas torsdag 27.10.2022 och fredag 28.10.2022. Presentationstiderna ges i anmälningsordning via e-post.

Jämförelsen av anbud och beslutet om valet görs efter ovan nämnda presentationer av planerna.

Bilagor och mera information i Hilma: