Du är här

Studier

ALLMÄNT. Studierna i gymnasiet är kursformade, periodiserade och årskurslösa. Kursformade studier innebär att varje läroämne är indelat i kurser omfattande ca 25 lektioner á 70 minuter. Varje kurs utgör en självständig helhet med egna mål och eget innehåll och bedöms skilt för sig. En kurs avläggs i allmänhet så att du deltar i undervisningen och avlägger kurstentamen som ordnas i slutet av kursen.

Periodisering är ett sätt att ordna studierna i koncentrerad form. Läsåret indelas i 6 perioder och under varje period studerar du upp till 7 ämnen, under 4 lektioner omfattande 70 minuter per vecka. Därtill kan du avlägga kurser på distans.

Årskurslösa studier innebär att du inte är bunden till en klass utan studerar kurser enligt ett individuellt studieprogram. För årskurslösa studier gäller vidare:

1) Studietiden kan variera mellan 2 och 4 år.
2) Du utformar själv ditt studieprogram utgående från kursutbudet i kursordningen som uppgjorts på basen av skolans timfördelning.
3) Du bör välja tillräckligt många kurser per period för att du skall kunna genomföra ditt studieprogram inom en rimlig tidsram.
4) Du har möjlighet att avvika från kursernas ordningsföljd enligt uppgifter i kurs­beskriv­ningarna.
5) Du har rätt att av särskild orsak tentera en kurs utan att delta i undervisningen. För att få denna rätt krävs rektors och ämneslärarens tillstånd.
6) Du har rätt att ta om både en underkänd och en godkänd kurs.
7) Under kurserna har du närvaroplikt, vilket betyder att du måste delta i lektionerna.

De flesta ämnen har obligatoriska kurser och fördjupade kurser som kompletterar de obligatoriska, samt därtill eventuellt tillämpade kurser. I valfria språk ingår endast fördjupade och tillämpade kurser. Du får information om kurserna genom Wilma.

Du bör bygga upp ett studieprogram som omfattar alla obligatoriska kurser och minst tio fördjupade kurser i de ämnen du valt. Sammanlagt skall du ha minst 75 kurser. De fördjupade kurserna kan du välja i de ämnen och den omfattning du själv vill, bara minimikravet uppfylls.Upp

Uppdaterad 4.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut