Fortsätt till innehållet

Framtidens sysselsättningstjänster förväntas ta en större roll i skötseln av sysselsättningen

Till min glädje har jag i mitt arbete fått ta del av mångahanda berättelser om långa arbetskarriärer, om ny inspiration i livet tack vare byte av bransch och å andra sidan fått följa med de första stegen i arbetslivet. Berättelserna av personer, som varit länge i arbetslivet, om omvälvningen i arbetet och arbetslivet har ofta fått mig att haja till.

Kravet på utveckling och nya färdigheter växer och arbetsmarknaden behöver inte längre kunnande som tidigare var nödvändigt. En del av nuvarande yrken slutar att existera och det uppkommer nya yrken och nytt behov av kompetens exempelvis inom hållbara utvecklingens innovationer och ny teknologi.

I Mellersta Österbotten väntas industri inom grön omställning och cirkulär ekonomi öka kraftigt. I Kokkola Industrial Park finns Nordeuropas största kluster för oorganisk kemisk industri och den anses vara en föregångare för cirkulär ekonomi i Finland och hela Europa. För att i tillräckligt hög grad kunna svara på expansionen måste lösningar hittas genom omskolning av människor och upprätthållning av arbetskraftens arbets- och funktionsförmåga, men också i större omfattning genom bostadspolitik och människors fritidsmöjligheter.

Mellersta Österbotten har kännetecknats av en hög sysselsättningsgrad och därmed en låg arbetslöshetsgrad. Det kan därför förväntas att framtidens sysselsättningstjänster utöver skötseln av arbetslöshet också tar en större roll i skötseln av sysselsättningen. I samarbete med läroinrättningar, regionens företag, arbetsgivare och andra aktörer kan man uppnå tjänster där var och en har realistiska möjligheter att lyckas i livet.

Tillväxt kan bara byggas på en hållbar grund

Jag har hört många säga till en arbetslös arbetssökande att problemet blir löst genom att börja arbeta. Hittills har jag inte stött på en enda arbetsplats som man bara kan gå till. Arbetsgivaren fattar beslutet om rekrytering, och så ska det vara. För att kunna hitta nya sätt att lösa bristen på arbetskraft måste lösningar sökas tillsammans med beaktande av både arbetsgivarens och arbetstagarens synvinklar.

Förändringarna i arbetslivet och framtidsutsikterna berör hela samhället. För närvarande berörs arbetslivet starkt av en väsentlig brist på arbetskraft inom den offentliga sektorn och många andra branscher. Försämringen av den offentliga sektorn bidrar ytterligare till ökad ojämställdhet och leder till att basservice, som är jämlikhetens hörnsten, försvagas.

För att kunna hitta de bästa framtidsutsikterna för tillväxt måste lösningar hittas tillsammans och med samarbete. Förutsättningarna för hållbar tillväxt nås genom att också ha ett skydd mot överraskande och oförutsedda vändningar i livet.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Bloggskrivaren Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänsterna i Kannus stad som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Hon fungerar som chef för sysselsättningstjänster, specialungdomsarbete och integrationstjänster i Kannus stad. Till utbildningen är Laura socionom och lösningsinriktad coach. Hon har specialyrkesexamen i ledarskap och avlägger som bäst högre yrkeshögskoleexamen i ledarskap. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga psykisk ohälsa särskilt bland unga. Hon tror på att var och en på sin egen plats och med sin egen kompetens också kan främja det gemensamma bästa.