Fortsätt till innehållet

Individuell service nära kunden

Jag återgår här till respons som jag fick för några veckor sedan. Kunden var bekant från förr och vi gladdes tillsammans över att hen fått arbete. Min kund berättade att hen var glad över att inte ha blivit behandlad bara som en siffra eller en registrering i systemet. I den här kundens värld hade bemötandet lämnat ett bestående spår.

Tänk så enkla saker det sist och slutligen handlar om när vi tänker på livets stora, betydelsefulla frågor. Upplevelsen att ha blivit bemött och hörd. Vem av oss skulle inte vilja bli bemött som en individ som bär med sig sin egen historia, sina framgångar och bördor.

AN24-reformen anknyter tätt till erbjudandet av lokal och likvärdig service till kunder oberoende av boendekommun. Personalen inom nuvarande kommunförsöket med sysselsättning arbetar som sakkunniga för personkunder. Varje sakkunnig har sin egen kundgrupp som hen ansvarar för. En dag åt gången, en kund åt gången upplöses hinder för sysselsättning, individuella lösningar tas fram och bättre framtider möjliggörs.

Sysselsättningstjänster till en del av kommunens service för att stärka regionens livskraft

När den nya organisationen bereds strävar man efter att kommunförsökets ursprungliga mål, att göra sysselsättningstjänster mera kundorienterad, uppfylls. Närservice ansikte mot ansikte för arbetssökande och gällande arbetssökandes kundservicemodell betonar stöd för individuellt arbetssökande.

Ur kommunernas synvinkel är reformens mål också att öka möjligheterna att samordna sysselsättningstjänster till en del av stärkandet av livskraften. Vid sidan av AN24-reformen bereds också totalreformen av integrationslagen (KOTO24) som i stora drag överför helhetsansvaret för främjandet av integration och samordningen av tjänster på kommunerna.

De senaste två och ett halvt år har jag fått vara med och bereda AN24-reformen på lokal nivå. En ny uppgift väcker naturligtvis diskussion och olika åsikter om vilket genomförandesätt är det bästa möjliga. Själv är jag glad över att man i kommunerna ser skötseln av sysselsättningen och de arbetssökandes tjänster som viktiga.

Jag har fått träffa nya människor, höra berättelser av många olika slag. Alla berättelser har en gemensam faktor: i kontakten med en annan person blir den egna berättelsen levande. Genom att bygga upp service som möjliggör kontakt och social delaktighet ökar också individens välbefinnande.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kaustisenseutukunta.fi

Bloggskrivaren Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänster i Kaustby ekonomiska region som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Kaustby ekonomiska region producerar sysselsättningstjänster i den ekonomiska regionens fem kommuner.

Till utbildningen är Laura socionom och lösningsinriktad coach. Hon har specialyrkesexamen i ledarskap och avlägger som bäst högre yrkeshögskoleexamen i ledarskap. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga psykisk ohälsa särskilt bland unga. Hon tror på att var och en på sin egen plats och med sin egen kompetens också kan främja det gemensamma bästa.