Fortsätt till innehållet

Väglagen ska konstituera sig på nytt och inleda verksamhet enligt lagen. Om väglaget tidigare har omfattats av stadens underhållsavtalssystem kan det ansöka om förhandsbidrag för förverkligade och framtida underhållskostnader.

 • Ansökan om underhåll ska lämnas in till Karleby stad senast 31.10.2022.

Hur bestäms bidraget?

Underhållsbidraget bestäms enligt längden på det avsnitt av vägen som berättigar till bidrag och klassificeringen enligt vägens trafikmässiga betydelse. Bidragen för enskilda vägar som är i bruk bibehålls.

Trafikmässig betydelse.

 • KL 1: Allmän, betydande genomfartstrafik mellan landsvägar/detaljplaner. Betydande utomstående trafik (andra än vägdelägarna) till exempel till skolor, daghem eller andra serviceanläggningar.
 • KL 2: Vägen är av annan betydelse: regelbunden och öppen kollektivtrafik som baserar sig på trafik eller trafiksäkerhet, betydande idrottsplats eller enskild väg som fungerar som cykelvägsförbindelse.
 • KL3: Vägen tjänar i huvudsak vägdelägarnas trafik.

Bidragets belopp

 • KL 1        420 €/km/år
 • KL 2        335 €/km/år
 • KL 3       280 €/km/år

Underhållsbidrag betalas årligen inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet i budgeten. Eftersom bidrag kan beviljas endast till fungerande väglag dras förhandsbidraget av från de underhållsbidrag som beviljas till väglaget under de tre följande åren. Avdraget görs i jämnstora rater. Som underhållsutgifter godkänns också kostnader för konstituerande av väglag och administrativa kostnader för 2022.

 

Villkor för beviljande av bidrag

Vägar som redan har officiellt grundade väglag:

 • Befintliga väglag ska ha hållit sina stämmor före 31.5.2022. En stämma som motsvarar årsstämma ska hållas åtminstone vart fjärde år och protokollet ska fogas till ansökan.
 • Väglaget har uppdaterat sina kontaktuppgifter i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och kontaktuppgifterna som anmält till staden är uppdaterade.
 • Väglaget har anmält viktbegränsningarna för den enskilda vägen och uppdaterade förbud eller begränsningar av användning av vägen i Trafikledsverkets informationssystem för väg- och gatunätet (Digiroad).
 • Ovan nämnda krav gäller också de enskilda vägar vilkas underhåll staden sköter i fortsättningen.
 • Väglagen kan ansöka om bidrag för underhåll årligen till den 31.5.
 • På det område som den enskilda vägen betjänar ska finnas minst tre bostäder med fast bosättning året runt. Bidrag beviljas bara för den del av vägen som den fasta bosättningen använder.
 • Längden på det vägavsnitt som den fasta bosättningen använder ska vara minst 700 m.
 • För en bostad/bostäder betalas fastighetsskatt för fast bostad och sökanden/sökandena är skrivna i Karleby stad och har fast adress på ifrågavarande fastighet/fastigheter.
 • Ansökan om bidrag ska göras årligen. Om väglagets ansökan om underhåll inte fyller de godkända användnings- eller fördelningsgrunderna handläggs ansökan inte. (Lag om enskilda vägar 84 §).
 • Väglag som erhåller bidrag får inte förbjuda användningen av vägen eller stänga av den för trafik för andra än vägdelägarna under den period för vilken bidrag betalas. Samma gäller för en väg för vars underhåll staden svarar på sin egen bekostnad. Uppbärande av bruksavgift för användningen av en väg i enlighet med § 28 kan förbjudas i beslutet om bidrag för underhåll. (Lag om enskilda vägar 85 §).
 • Bidrag för grundförbättring beviljas enligt stadsstrukturnämndens beslut 11.11.2020 § 129 inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet.