Fortsätt till innehållet

Innan du lämnar in en ansökan bör du säkerställa att det väglag som ansöker om bidrag är officiellt grundat, dvs. konstituerat som väglag enligt lagen om enskilda vägar.

  • Lämna in bidragsansökan i tid. Du kan komplettera ansökan och bilagor ända till slutet av ansökningstiden. Om ansökan eller bilagorna inte har lämnats in i tid kan vi inte handlägga ansökan.
  • Bekanta dig med villkoren för ansökan. Kom ihåg att foga alla bilagor som krävs till ansökan (närmare anvisning nedan)
Vi informerar om ärenden som anknyter till enskilda vägar på vår webbsida Enskilda vägar

Bidrag för sommarunderhåll

  • Lämna in bidragsansökan senast 31.5. Vid behov kan du komplettera ansökan och bilagorna under ansökningstiden. Om ansökan eller bilagor inte har lämnats in i tid kan vi inte handlägga ansökan.
  • Sänd ansökan och bilagorna per e-post till jarkko.orjala@kokkola.fi

Kom ihåg att lämna in också bilagorna till ansökan:

  • Registerutdrag över nyttjanderättsenhet. Väglagets uppgifter ska vara uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar.
  • Kom i håg att uppdatera uppgifterna årligen också i Digiroad-systemet (öppnas i ny flik) När uppdateringen har gjorts får du en bekräftelse. Foga bekräftelsen till ansökan om bidrag.

Vi handlägger ansökningarna efter att ansökningstiden har gått ut och sänder beslutet till sökanden för kännedom. Med beslutet får du också en anvisning för rättelseyrkan.

  • Om du gör en rättelseyrkan ska du säkerställa att du har undertecknat den och lämnar in den inom utsatt tid.

Bidrag för grundförbättring som ansöks av staden

Ett väglag kan lämna in en ansökan om bidrag för grundförbättring till staden genast när det fått ett beslut om beviljat statsunderstöd från NTM-centralen. Det finns inte längre någon utsatt till för inlämnande av ansökan. Bidrag för grundförbättring beviljas inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet.

  • Till ansökan ska fogas NTM-centralens beslut om beviljat statsunderstöd. Utan NTM-centralens beslut kan man inte ansökan om bidrag för grundförbättring av staden.

Förhandsbidrag för väglag som grundas,

  • Lämna in ansökan om förhandsbidrag senast 31.10.
  • Som utgifter godkänns alla utgifter som föranleds av grundandet av ett väglag, även administrativa utgifter.