Fortsätt till innehållet

Kommunalval

Kommunalvalet förrattas den 18 april 2021. Man kan förhandsrösta i Finland 7–13.4.2021 och utomlands 7–10.4.2021. Vid kommunalvalet väljs 43 fullmäktigeledamöter för en fyraårsperiod som inleds den 1 juni 2021.

 • Ansökan om offentliggörande av valmansförenings och partis kandidatlista samt meddelande om valförbund eller gemensam lista ska ges in till centralvalnämnden senast tisdagen den 9 mars före kl. 16.00.

  Handlingarna tas emot av centralvalnämndens sekreterare Ben Weizmann, tfn 044 780 9216, postadress Salutorget 5, 67100 Karleby. Även andra i lagen om kommunalval avsedda handlingar ska ges in till ovan nämnda person på samma plats. Valblanketter kan skrivas ut från justitieministeriets valsidor.

 • Man kan förhandsrösta i Finland 7–13.4.2021 och utomlands 7–10.4.2021.

  Röstningsställena och röstningstiderna är följande:

  Karleby stadshus, Salutorget 5, 67100 Karleby

  • 7–9.4.2021 kl. 9.00–20.00
  • 10–11.4.2021 kl. 10.00–16.00
  • 12–13.4.2021 kl. 9.00–20.00

  Karleby stadsbibliotek, Storgatan 3, 67100 Karleby
  Kelviå bibliotek, Kelviåvägen 46, 68300 Kelviå
  Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå
  Ullava kyrkbyns bibliotek, Vionojavägen 29, 68370 Ullava

  • 7–9.4.2021 kl. 10.00–17.00
  • 10–11.4.2021 kl. 12.00–15.00
  • 12–13.4.2021 kl. 10.00–17.00

  Förhandsröstning utomlands vid finska beskickningar förrättas 7–10.4.2021.

  Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen får rätt att rösta per brev i allmänna val. Mer info finns på www.vaalit.fi/brevrostning.

  Vid röstning ska man bevisa sin identitet med identitetskort eller någon annan tillräcklig utredning. Om man saknar ett dokument som bevisar ens identitet kan man av polisen få ett avgiftsfritt tillfälligt personkort som kan användas som identitetsbevis vid röstningen.

 • Särskilda förhandsröstningsställen i Finland är de sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård dygnet runt och andra verksamhetsenheter inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen.

  Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 23.11.2020 att nedan nämnda anstalter och verksamhetsenheter inom socialvården fungerar som förhandsröstningsställen:

  • Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
  • Furuåsens aktivitetscenter
  • Kuusikumpu servicehus
  • Vårdhemmet Attendo/Villa Lehto
  • Emiliehemmet
  • Pettersborg servicehem
  • Sotainvalidien palvelutalo
  • Tervakartano
  • Kotikartano
  • Kvikant
  • Mikeva Oy/Rinnetupa
  • Mikeva Oy/Honkatupa
  • Karelia-koti
  • Fiona/Rytiliden
  • Hoivakoti Majakka
  • Kokkolan Validia-talo
  • Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu
  • Servicecentret Leporanta
  • Servicecentret Lepola
  • Servicecentret Hopijakumpu
  • Palvelutalo Kurkikartano
  • Palvelutalo Joutsenranta
 • Den egentliga valdagen är den 18 april. Då är de nedan nämnda röstningsställena öppna kl. 9.00–20.00.

  Röstningsställena i Karleby stad:

  Områdets nummer, Röstningsställe,  Adress

  • 001 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6
  • 002 Stenängens skola, Granvägen 3
  • 003 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4
  • 004 Stadshuset, Salutorget 5
  • 005 Donnerska skolan, Banergatan 3
  • 006 Villa skola, Hemgårdsvägen 3
  • 007 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16
  • 008 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6
  • 009 Halkokari skola, Halkokarivägen 20
  • 010 Storby allaktivitetshus, Broändavägen 2
  • 011 Öja skola, Öjavägen 454
  • 012 Kelviå bibliotek, Kelviåvägen 46
  • 013 Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2
  • 014 Maringais skola, Niemivägen 2
  • 015 Rahkonen skola, Rahkonenvägen 246
 • En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som enligt rösträttsregistret är hans eller hennes hemkommun.

  I samma hushåll boende närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) till dessa personer har möjlighet att rösta vid samma tillfälle, om kommunen i fråga är närståendevårdarens hemkommun.

  Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand per telefon eller skriftligt senast tisdagen den 6 april före kl. 16.00. Anmälan kan också göras av någon annan person som den röstberättigade har utsett. Tidsfristen för anmälan är ovillkorlig. Om anmälan har gjorts till centralvalnämnden efter den ovan nämnda tidsfristen kan hemmaröstning inte förrättas.

  Anmälan ska göras per post till Karleby stads centralvalnämnd, PB 43, 67101 Karleby, eller per telefon på numret 044 780 9590/Seija Lähteenmäki eller via e-post seija.lahteenmaki(at)kokkola.fi.

 • Reklam inför valet är tillåtet bara på ställningar som har satts upp för detta ändamål och på godkända valreklamplatser. Valaffischeringen får inledas den 31 mars.

Ta kontakt