Fortsätt till innehållet

STUDERANDEVÅRD

Från och med 1.8.2014 utgörs studerandevårdsgrupperna av 1) en styrgrupp för studerandevården, 2) en studerandevårdsgrupp och 3) en expertgrupp som tillsätts från fall till fall.

Styrgruppen för studerandevården ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av studerandevården. I Karleby leds gruppen av ansvariga kuratorn.

Karleby svenska gymnasiums studerandevårdsgrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av studerandevården inom skolan. Studerandevårdsgruppen leds av skolans rektor.

Utöver detta erbjuder vi individuell studerandevård. Med individuell studerandevård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som ges studerande samt yrkesövergripande studerandevård som gäller en enskild studerande.

En expertgrupp ska vid behov sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna studerandevårdstjänster för en enskild studerande. Gruppen sammankallas av den person som ärendet på grund av personens arbetsuppgifter hör till. Målet är att vi i ett så tidigt skede som möjligt kan förebygga och upptäcka svårigheter samt ge det stöd som behövs.

STUDERANDEHÄLSOVÅRDEN. Studerandehälsovården stöder de ungas uppväxt och utveckling, främjar en sund och trygg skolgång och hjälper de studerande att göra framsteg enligt sina individuella förutsättningar.

Den individuella studerandehälsovården innefattar hälsofrämjande verksamhet i samarbete med studeranden. Den följer regelbundet upp de studerandes hälsotillstånd och utför även hälsogranskning av uppbådspliktiga. Vidare ges hälsorådgivning i anslutning till yrkesvalet och remisser för undersökningar eller vård. Stude­ran­dehälsovården lyssnar på den studerande och stöder hen i olika förändringsprocesser och svårigheter samt motverkar infektionssjukdomar genom bl.a. vaccinering och rådgivning.

Studerandehälsovården omfattar också vård av hela skolmiljön. Detta innebär bl.a. att man övervakar de hygieniska förhållandena i skolan, att man försöker motverka skololycksfall samt att man vill främja ett gott arbetsklimat.

 

HÄLSOVÅRDARE. Skolans hälsovårdare Nina Nylund är på plats i skolan måndag, tisdag och torsdag, mellan 9 och 11 har hon öppen mottagning. Vid behov nås hälsovårdaren därutöver via Wilma eller per  tel. 0408065426.

 

SKOLKURATOR. Skolkuratorn ingår i skolans studerandevårdsgrupp och arbetar med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till studeranden, lärare, förläldrar och övrig personal. Ta kontakt om du har:

  • Bekymmer med studierna
  • Bekymmer hemma eller på fritiden
  • Bekymmer i vardagen
  • Du har frågor eller funderar på något

Skolkurator Carola Sandbacka är på plats i skolan på måndag, tisdag och torsdag. Kom gärna överens om vilken tid ni kan träffas t.ex. via e-post eller Wilma. Telefon 040-4982206.

 

LÄKARE. Önskas besök hos skolläkare bör man kontakta hälsovårdaren. Hälsovårdaren kan även organisera läkargranskning för körkort och uppbåd.

PSYKOLOG. Hälsovårdaren kan även ordna besök hos psykolog.

 

TANDLÄKARE.  Tidsbeställning tel. 828 7450.

KRISGRUPP. Skolan följer den beredskapsplan för att möta sorg och kris som har ut­arbetats. Kriser som bör behandlas i skolan är händelser inom och utanför skolan samt händelser i enskilda personers liv, som direkt eller indirekt berör människorna i skolan eller skolan som samfund. I krissituationer skapas trygghet både bland vuxna och studerande genom att alla vet hur de ska handla och var de får hjälp. Skolans rektor ansvarar för beslut i akuta situationer, men sammankallar skolans krisgrupp vid behov. Krisgruppen kan vid behov ta kontakt med Karleby svenska församlings personal.