Fortsätt till innehållet

Riksväg 8

Staden verkar för att säkerheten och funktionaliteten vid riksväg 8 förbättras. Riksväg 8 är huvudleden i Västra Finlands kustområde och en del av TEN-T-nätet. Vid Karleby går merparten av vägtransporterna till och från Karleby Hamn i Yxpila via riksväg 8. Mängden tung trafik på riksvägen är stor. Vid Karleby är också lokaltrafiken på riksvägen betydande. Det finns fyra trafikljusstyrda korsningar på riksvägen vid Karleby. Trafikmängderna på riksvägen har ökat med cirka 10 procent om året i tio års tid.

Karleby har som mål att bygga om vägen till fyrfilig vid stadens livligt trafikerade norra infart, att öka kapaciteten vid cirkulationsplatserna och att förbättra filarrangemangen. Dessutom är ett mål att förbättra trafikkapaciteten och säkerheten vid anslutningsområdet för riksvägarna 8 och 28 samt vid Peltokorpivägens anslutningar. Vägplanen är under arbete och projektets kostnadskalkyl uppgår till ca 15 miljoner euro.

 

KlaRa

KlaRa – utvecklingsprojekt för Karleby spårtrafik och centrumområdet är en helhet som består av flera enskilda projekt. Det medför stora fördelar särskilt för näringslivet som har anknytning till storindustriområdet i Karleby. Dessutom blir trafikeringen smidigare och resekedjorna bättre fungerande och den positiva utvecklingen i Karlebys stadsstruktur främjas.

Ett viktigt projekt i utvecklingen av området kring järnvägsstationen är byggandet av Järnvägstorget. Man har planerat ett mångsidigt centrum för boende, affärsliv och evenemang på området. Kvartersområdets våningsyta har planerats uppgå till 32 000 m². Området för promenadcentrum utvidgas att gälla en del av Järnvägstorget. Bussperrongerna byggs i omedelbar närhet av stationsbyggnaden. Servicen för resenärer förbättras genom att bygga skyddstak för persontrafik och cyklar samt genom att effektivera parkeringen och styrningen av trafiken. En underfartstunnel till perrongen mellan spår och vidare till bangårdens södra del förenar samtidigt Kosil tätare till stadsstrukturen. Också anslutningsparkeringen koncentreras till Kosil.

Det finns ett tydligt behov för åtgärderna inom KlaRa-projektet. Karleby Hamn på storindustriområdet i Karleby är Finlands tredje största allmänna hamn där ca 400 tågvagnar hanteras varje dygn. Efter fördjupningen av farleden ökar trafiken från och till hamnen ytterligare, men tågtrafiken har bara ett spår.

Godstrafiken körs via Karleby järnvägsstation som inom persontrafiken betjänar ett befolkningsunderlag på cirka 200 000 personer. Allt snabbare förbindelser gör tågresor allt populärare, men förhållandena vid Karleby järnvägsstation motsvarar inte alls dagens krav.

En nyckelinvestering är ett dubbelspår som byggs från Karleby järnvägsstation till hamnen och storindustriområdet. I och med det kan huvudbanans två spår utnyttjas maximalt. Också säkerheten i det livligt trafikerade stadsområdet förbättras betydligt med över- och underfartslösningar i anknytning till spårinvesteringen.

Ett dubbelspår från stadskärnan till hamnen möjliggör utvecklingen av järnvägsstationen och dess närmaste område. Person- och godstrafiken får egna spår och persontrafiken får skyddstak, och dessutom uppstår en anslutningspunkt som underlättar resande via personbils-, buss- och tågtrafiken.

En underfart under spåren förtätar stadsstrukturen genom att södra och norra sidan förenas. Samtidigt accelereras den planerade bostadsbyggnationen söder om spåret. I Kosils område planeras också en ny linje som blir fyrfilig för riksväg 8.

Projekthelhetens kostnadskalkyl är ca 50 miljoner euro. Karleby stad och staten står bakom det omfattande projektet.

Idrotts- och evenemangspark

Karleby stad utvecklar den omfattande idrotts- och evenemangsparken intill stadskärnan i enlighet med översiktsplanen som godkändes 2018. Ansvaret för utvecklingen av projekthelheten ges till ett bolag som staden grundade 2020. Bolaget har i uppgift att starta verksamheten, att bygga en hybridarena och en träningsishall på området samt att utveckla helheten som ett idrotts- och evenemangsområde.

Hybridarenan omfattar bl.a. mångsidiga idrottsanläggningar inomhus, vilka också kan användas för mässor och konserter, samt fotbollsstadion.

Evenemangsparken, som avgränsas av Stadssundet och Norraleden och ligger mittemot Brita Marias park, färdigställs sommaren 2021 som första del av helheten. I evenemangsparken kan man ordna festivaler, friluftskonserter och andra storevenemang och den stödjer idrottsparkshelheten som byggs senare.