Fortsätt till innehållet

Karleby stads näringsstruktur är mångsidig och baseras på många starka branscher. De är bland annat kemisk industri, metallindustrin, båtindustrin, handels- och servicebranschen, ICT-branschen, logistiken inklusive hamnen, pälsproduktionen och jord- och skogsbruk samt trä- och livsmedelsbranschen. I Karleby är betydande arbetsgivare dessutom offentlig sektor, vården och omsorgen samt utbildningsbranschen.

Då det gäller utveckling av näringar ger Karlebynejdens Utveckling Ab rådgivning för nya företag och vid grundande av nya företag, stöder utvecklingen av tillväxtföretag och är med skapar en positiv företagaratmosfär. Näringarna och stadsutvecklingen ansvarar för sin del för stadens invest in-verksamhet, där KOSEK är en aktiv partner. Då det gäller företagens lokalutveckling samarbetar Karleby Industriby Ab med näringarna och stadsutvecklingen. Utvecklingsverksamheten på KIP:s område gällande infra och fastigheter görs i samarbete med KIP Infra Oy och KIP Service Oy.

Näringspolitiskt samarbetsavtal

Det första näringspolitiska samarbetsavtalet mellan staden och företagare undertecknades 2019. Avtalsmål är stadens anskaffningar, attraktionskraft, bedömning av konsekvenser för företag, utvecklingen av tillståndsprocesser samt fortsatt utveckling av näringsrådgivning. Avtalet styr samarbetet mellan staden och företagare fram till år 2022. Avtalet har undertecknats av Karleby stad och företagarföreningar i Karlebyregionen.

Intressebevakning

Staden har en viktig roll när det gäller att bevaka intressen som anknyter till tillgänglighet, utbildning och näringslivets verksamhetsförutsättningar samt projekt.