Fortsätt till innehållet

Stadshuset i Karleby ligger på Salutorgets norra sida vid Stadssundet. Byggnadsarbetena med stadshuset inleddes i september 1978 och byggnaden stod färdig i maj 1980. Utgångspunkten var att samla alla stadens ämbetsverk och kanslier från 18 olika verksamhetsställen under samma tak.

Arkitektbyrå Castrén – Jauhiainen – Nuuttila svarade för byggnadens huvudplanering. Stadshuset har i mycket lång utsträckning byggts genom att utnyttja elementteknik. Byggnadens fasader består av strukturerade betongelement som tillverkats av vitcement.

När stadshuset färdigställdes var dess bruttoyta 10 800 m². Av denna yta utgjorde ca 3 700 m² kontorslokaler. Den totala volymen uppgick till 45 800 m³. Karlebysalen och Gamlakarlebyaulan samt konferensrum i anknytning till den byggdes år 2002. Samtidigt byggdes restaurangen ut.

Stadshuset renoverades i faser 2014–2020. Renoveringen slutfördes i februari 2020. Numera är stadshusets bruttoyta 11 800 m² och volym 48 000 m³.

I och med renoveringen finns stadshusets kundtjänst, utställningslokaler och konferensrum som även är avsedda för utomstående på första våningen. På andra och tredje våningen finns personalens arbetslokaler som ändrats till flexkontor.

Stadshuset har bestående arbetslokaler för över 250 av stadens anställda och dessutom för flera visstidsanställda eller anställda som besöker stadshuset tidvis.

Renoveringens arkitekt- och huvudplanering samt elplanering har skötts i stadens regi.

Stadshusets konferensrum

Konferensrum som även kan användas av utomstående finns i stadshusets första våning. De har förnyats även till sin teknik i samband med stadshusrenoveringen som slutfördes 2020.

Karleby Turism Ab ger mera information om såväl stadshusets som stadens andra möjligheter att ordna sammanträden, kongresser och seminarier.