Fortsätt till innehållet

Aktuellt med ansökan om bidrag för grundförbättring av enskilda vägar

Staden påminner väglag och -disponenter om ansökan av bidrag för grundförbättring av enskilda vägar. Ansökan kan lämnas in till slutet av mars. Väglagen måste få ett beslut om beviljande av statens bidragsandel innan de kan lämna in sin ansökan.

Karleby stadsfullmäktige beslutade 13.11.2023 öka anslaget för grundförbättring av enskilda vägar med 100 000 euro. Bidraget som staden beviljar kompletterar statsbidraget och beviljas inte för vägunderhållsarbete.

Bidraget som staden beviljar täcker högst 25 procent av de förverkligade och godkända kostnaderna i de objekt för vilka har beviljats 75 procent i statsbidrag. Om statens bidragsandel är mindre, minskar den bidragsandel som staden beviljar i motsvarande grad. Bidragsandelen kan också variera enligt bidrag som ansökts och bidragets storlek bestäms enligt anslag som reserverats för grundförbättring av enskilda vägar.

Ett väglag eller en vägdisponent kan ansöka om bidraget om

  • väglaget är konstituerat och har lämnat in sina uppdaterade uppgifter i registret över enskilda vägar samt i informationssystemet för väg- och gatunätet (Digiroad)
  • influensområdet omfattar minst en fastighet med fast bosättning och vägens längd till fastigheten är minst 200 meter.

Stadens bidrag ska ansökas årligen senast 31.3. Till ansökan ska bifogas

  • NTM-centralens beslut om beviljat statsbidrag
  • projektets plan inklusive tidsschema och kostnadsberäkning

Beslut om stadens bidrag fattas av stadsstrukturnämnden. Bidrag beviljas inte i efterhand och grundförbättringen måste förverkligas samma år som bidraget beviljats.

 

Mera information: