Fortsätt till innehållet

Avtalet och planen i anslutning till bildande av ett sysselsättningsområde behandlas i fullmäktige

Karleby stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 11 september ansvarskommunavtalet, planen för ordnande samt ansvaret för ordnande av sysselsättningstjänster i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna samt bildande av sysselsättningsområden. Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att Karleby stad blir ansvarskommun för Mellersta Österbottens sysselsättningsområde och att fullmäktige godkänner avtalet och planen för ordnande.

Kommunerna och de sysselsättningsområden som bildas ska komma överens om och senast den 31 oktober 2023 meddela arbets- och näringsministeriet hur sysselsättningstjänsterna ordnas i området från och med ingången av 2025. Kommunerna kan ordna tjänsterna själva eller komma överens om att ansvaret att ordna tjänsterna överförs till en samkommun eller kommun. Kommunen kan ordna tjänsterna själv om arbetskraften i kommunen överskrider 20 000 personer. Om arbetskraften är mindre än detta ska kommunen grunda ett sysselsättningsområde med en eller flera kommuner.

De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska före utgången av oktober lämna in ett av kommunernas fullmäktigen godkänt avtal om ett gemensamt organ (ansvarskommunmodell) eller en samkommuns grundavtal (samkommunmodell) till ministeriet. Till ministeriet ska också före utgången av oktober lämnas in en plan om ordnande som har godkänts av kommunernas fullmäktige.

I Mellersta Österbotten har beretts ett sysselsättningsområde som skulle omfatta hela landskapet enligt modellen med en ansvarskommun. Ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet fyller kriterierna vad gäller mängden arbetskraft, geografiskt enhetligt område och att den viktigaste staden i regionen inkluderas i området. Karleby stad är ansvarskommun i Mellersta Österbottens sysselsättningsområde till vilken ansvaret för ordnande överförs.

Det ansvarskommunavtal och planen för ordnande kommer att behandlas i stads- och kommunstyrelserna i Mellersta Österbotten och senare av kommunernas fullmäktige i september-oktober. Enligt avtalet bildas ett gemensamt organ (nämnd). Det gemensamma organets uppgift är att producera tjänster och att se till att det finns lika tillgång till tjänster och andra åtgärder som ingår i uppgiften och beslutar hur behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dessa ska fastställas, hur tjänsten ska produceras och produktionen övervakas och hur myndigheterna ska utöva sina befogenheter i fråga om uppgiften.

Planen för ordnande styr kommunerna att identifiera viktiga frågor och teman som anknyter till ordnande av arbetskraftstjänster redan när sysselsättningsområdena bildas. Utgående från planerna för ordnande fattar ministeriet beslut om sysselsättningsområden. Då sammansättningen av sysselsättningsområden som ligger bredvid Mellersta Österbotten är klara kan man komma överens om samarbete med dem.

Karleby stadsstyrelsen 11.9.2023, Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen Kokkolan kaupungille 1.1.2025 / Vastuukuntasopimuksen hyväksyminen: