Fortsätt till innehållet

Barnvänlig kommun verksamhetsplan 2024–2027

Utvecklingsarbetet som anknyter till UNICEFS Barnvänlig kommun har pågått i Karleby sedan 2017. UNICEF Finland har beviljat Karleby det andra Barnvänlig kommun-erkännandet i maj 2023- Erkännandet gäller fyra år.

Enligt modellen Barnvänlig kommun kartlägger kommunen alltid nuläget innan en ny verksamhetsplan utarbetas. Utgående från kartläggningen väljs målen i verksamhetsplanen. Ett av målen har barnen och de unga själva fått välja. Stadsstyrelsen godkänner verksamhetsplanen och sänder den till fullmäktige för godkännande.

Målen i verksamhetsplanen för åren 2024–2027:

  1. I tjänster som riktas till barn förebyggs mobbning och främjas samhörighet. Därtill främjas barnens emotionella- och kommunikationsfärdigheter i uppväxtmiljöerna.
  2. Kommunen säkerställer att också barn i sårbar position får sina rättigheter och bedömer detta.
  3. Barns/ungas möjligheter till fritidsaktiviteter och hobbyverksamhet utvecklas (detta mål har valts av barn och unga).
  4. Personer som arbetar med barn och unga (bl.a. inom småbarnspedagogiken, lärare och ungdomstjänsters anställda) får fortbildning om barnens rättigheter.
  5. Barnens uppväxtmiljö stöder barnets rätt till sitt eget språk och kultur.
  6. Kommunen har tydliga anvisningar till stöd för ibruktagande och systematisk användning av barnkonsekvensbedömningar. Barnkonsekvensbedömningen görs av en grupp kompetenta experter tillsammans.
  7. Kommunen minskar systematiskt på sina växthusgasutsläpp och förbereder sig på klimatförändringen samt beaktar barnen i klimatarbetet.