Fortsätt till innehållet

Beredningen av Karleby stads klimatplan har inletts

Karleby stad har inlett beredningen av kommunens klimatplan i enlighet med klimatlagen. Planen utarbetas som stadens eget arbete, men en del utredningar kan också köpas som externa tjänster. Enligt plan får stadsfullmäktige den slutliga planen för godkännande före utgången av mars 2025.

Klimatplanen innehåller stadens utsläppsminskningsmål och åtgärder för att minska utsläppen. Planen kan också omfatta anpassningen till klimatförändringar samt åtgärder och mål som gäller kolsänkor. Staden följer upp hur planen genomförs och beaktar den i stadsstrategin och verksamhetsberättelsen.

”Karleby stad har ju redan satt upp ett mål. Som medlem i Hinku-nätverket är vårt mål att före 2030 minska våra utsläpp med 80 procent jämfört med nivån 2007, och stadens eget strategiska mål är att vara kolneutral år 2035. Nu är vårt viktigaste uppdrag att fundera ut hur vi ska nå dessa uppsatta mål ”, berättar stadens sakkunniga i klimatfrågor Jenni Silvola.

 ”Vi planerar åtgärder i mindre arbetsgrupper som har sina egna teman. Teman är bl.a. markanvändning, byggande och hållbar stadsnatur, kommunikation och nätverk, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion, trafik samt miljöfostran, välbefinnande och hälsa. Åtgärder som anknyter till energi och energieffektivitet behandlas i stadens energiarbetsgrupp som svarar för uppnåendet av mål som satts upp i kommunsektorns energieffektivitetsavtal.”

Miljöministeriet har beviljat 45 000 euro i understöd för beredningen. Understödet som beviljats för beredningen kan användas exempelvis för insamling av data, för utredningar om effekterna av olika klimatåtgärder, till engagerande av referensgrupper i beredningen, för beredningen av mål och åtgärder som siktar på att stärka kolsänkor samt för kommunikation som anknyter till klimatplanen.