Fortsätt till innehållet

Bildandet av Mellersta Österbottens sysselsättningsområde fastställdes

Sysselsättningsområdet som bildas av städer och kommuner i Mellersta Österbotten har fastställts genom statsrådets beslut 22.2.2024. Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande föreslog att Toholampi ansluts till Mellersta Österbottens sysselsättningsområde. Statsrådet fastställde förslaget och därmed står det klart vilka de framtida sysselsättningsområdena är i Finland. Inom området för NTM-centralen i Österbotten bildas tre sysselsättningsområden: Mellersta Österbottens sysselsättningsområde, Jakobstadsregionens sysselsättningsområde och Österbottens sysselsättningsområde, och Kristinestad går med i Suupohja sysselsättningsområde.

Statsrådets beslutsförfarande var nödvändigt i Mellersta Österbotten eftersom avtalet om bildande av ett sysselsättningsområde inte godkändes som sådant av alla kommuner i området utan de föreslog egna tillägg till avtalet. Arbets- och näringsministeriet hörde kommunerna före beslutsförslaget och konstaterade i sitt beslutsförslag att det samarbetsavtal som godkänts i en del av kommunerna i området uppfyller lagens krav och är som sådant tillämpligt som grund för samarbetet inom Mellersta Österbottens sysselsättningsområde. De krav som ställdes av kommunerna Kaustby, Lestijärvi och Toholampi var inte nödvändiga tillägg till det samarbetsavtalet som tidigare godkänts av Halso, Kannus, Karleby, Perho och Vetil enligt arbets- och näringsministeriet.

Karleby stad är ansvarskommunen för Mellersta Österbottens sysselsättningsområde och den sysselsättningsnämnd som inrättas ska i fråga om de tjänster och andra åtgärder som ska organiseras svara för

  1. lika tillgång till tjänsterna och åtgärderna
  2. fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dem
  3. det sätt som de produceras på
  4. tillsynen över produktionen
  5. utövandet av myndigheternas befogenheter

Enligt det samarbetsavtal som nu fastställts kommer sysselsättningsnämnden att bestå av 5 ledamöter som utses bland Karleby stads förtroendevalda och en ledamot från vardera av de övriga sju kommunerna. Kommunerna utser sina företrädare i sysselsättningsnämnden för fullmäktigeperioden.

Personalen vid NTM-centralen i Österbotten och AN-byrån fördelas mellan olika sysselsättningsområden

Man kan nu gå vidare med beredningen av sysselsättningsområdet inom området för NTM-centralen i Österbotten och kommunernas samarbetsorgan kan inrättas genom att ändra i kommunernas förvaltningsstadgor. Karleby stads sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki är lättad över att sysselsättningsområdet fastställdes: ”Beredningen får ny fart när vi snart vet antalet personal som överförs från staten till Mellersta Österbottens sysselsättningsområde och vi kan planera den nya organisationen utifrån det. Den statsanställda personalen överförs till kommunen enligt principerna för överlåtelse av rörelse. Beredningen fortsätter i ett nära samarbete med samtliga kommuner för att säkerställa att goda praxis inom området beaktas i beredningen.”

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet. I reformen beaktas lika tillgång till tjänsterna. ”Vi håller på att skapa en helt ny modell tillsammans, där alla aktörer har en mycket viktig roll. Det handlar inte bara om att främja sysselsättningen, utan framför allt om att stärka livskraften i regionen när kommunerna får fler verktyg för att främja sysselsättningen, tillgången på kompetent arbetskraft och företagens tillväxt”, betonar sysselsättningschef Levijoki.