Fortsätt till innehållet

Blicken fäst på utveckling av arbetslivet– Karleby stad deltar i programmet ARBETE2030

ARBETE2030 är ett utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet, vars syfte är att förnya verksamhetssätten och effektivt utnyttja teknologi på arbetsplatserna samt att skapa arbetslivsinnovationer. Programmet ARBETE2030 är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Social- och hälsovårdsministeriet har ledningsansvaret för programmet, medan Arbetshälsoinstitutet ansvarar för det operativa arbetet och de praktiska arrangemangen.

Målet är att Finland senast år 2030 ska vara den ledande utvecklaren av arbetslivsinnovationer och att välbefinnandet i arbetet ska vara världens bästa i Finland. Undersökningar visar att åtgärderna i programmet påverkar sysselsättningen, ekonomin, välbefinnandet i arbetet och kontinuiteten i arbetskarriärerna. Ett gott arbete och ett gott ledarskap utvecklar både produktiviteten och välbefinnandet i arbetet. Dessa faktorer inverkar på företagets konkurrenskraft och de offentliga organisationernas genomslag.

Karleby stads första Workathlon-workshop ordnades den 1 december. Under workshopen fick stadens enheter skapa en utvecklingsstig i anknytning till ett valt tema eller en särskild utmaning tillsammans med faciliterare, utomstående sparrare och andra enheter. Som övergripande tema för workshopen valdes ett betjänande ledarskap som utgår från människors behov och en meningsfull arbetstagarupplevelse. Temat baserar sig på Karleby stadsstrategi och ledningsprinciper.

Karleby stad är den första offentliga organisation som har deltagit i Workathlon-workshopen. Tidigare har deltagarna i ARBETE2030-workshoparna kommit från olika företag. I workshopen i Karleby deltog stadens olika enheter. Faciliterare var Tarja Kyllönen från 3K Savo och företagare-coach Riitta Hyppänen. Utomstående sparrare var ledningsutbildare Irma Ikäheimo från Mellersta Österbottens utbildningskoncern.

Varje enhet kom med ett förslag till tema för workshopen. Bland dem valdes utveckling av den sociala gemenskapen, rotande av nya verksamhetsmodeller i arbetsgemenskapen och förbättrande av informationen i planeringsskedet för projekt.

Karleby stads personalkoordinator Elina Anttila är glad över enheternas aktiva deltagande i workshopen. ”Vårt mål är att uppmuntra hela personalen till att utveckla sitt eget arbete på ett experimentellt och delaktiggörande sätt. Ofta gör vardagen det svårt att fördjupa sig i utvecklingsarbete och därför erbjuder en faciliterad workshop ett bra tillfälle att ta tag i utmaningar. Personaltjänsters uppgift är att erbjuda lämplig tid, plats och stöd för utveckling av enheterna.”

Anttila sammanfattar erfarenheten av Workathlon och betonar vikten av gemensamt arbete och diskussion: ”Även om varje individ hade med sig sina egna utmaningar till workshopen hade temana kontaktyta också ur de andra deltagarnas synvinkel sett. De gemensamma diskussionerna och stödet för lösning av utmaningarna uppmuntrar att fortsätta med arbetet i den egna enheten och stärker samarbetet och spridningen av god praxis över sektorgränserna.”