Fortsätt till innehållet

Branschövergripande samarbete har utvecklats till praxis i projektet OpsoRekry

55 företag som ingått en avsiktsförklaring och 266 arbetssökande kunder har hittills deltagit i projektet OpsoRekry. 13 procent av dessa har kunnat hänvisas direkt till arbetslivet och 19 procent till läroavtalsutbildning. Kunderna har också hänvisats vidare till RekryteringsUtbildningen, annan utbildning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I projektet har också tre servicevägar, Osmo, Osku och Ossi, utvecklats för personkunder.

Projektet OpsoRekry som KPEDU genomfört i samarbete med kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen inleddes i början av 2022. Syftet var att åtgärda bristen på arbetskraft i Mellersta Österbotten. Avsikten med projektet har varit att individualiserat hjälpa företag som behöver arbetskraft och arbetslösa arbetssökande att hitta varandra. Metoderna har varit särskilt läroavtalsutbildning och RekryteringsUtbildning.

I projektet har man samtidigt strävat efter att öka kännedomen om möjligheterna med dessa utbildningsformer, eftersom projektets målgrupp, dvs. företag, företagare och personer som söker arbete eller utbildning, ännu känner ganska dåligt till dem. Dessutom har det varit nödvändigt att korrigera felaktig information om dem. Under projektets gång har kännedomen bland annat om läroavtalsutbildning ökat.

– Många arbetslösa arbetssökande i vårt område har bara grundskoleutbildning. När utbildning har föreslagits för kunderna har svaret varit mycket negativt. Många har sagt att de inte längre vill börja studera. Av ekonomiska orsaker är heltidsstudier inte ett alternativ för många kunder som har familj. Läroavtalsutbildning, dvs. att man studerar i arbetet och får lön enligt kollektivavtalet, har visat sig vara rätt lösning för många, säger Virpi Takamaa, projektanställd och arbetstränare.

Projektchef Katri Puumala tillägger att det har kunnat konstateras nu på våren att även företagare fått större kännedom om projektet och dess möjligheter. Ett konkret bevis på detta är att de projektanställda under våren kontaktats av företagare. Tidigare var det tvärtom.

Kunden får tjänsterna på ett och samma ställe

I projektet har tre olika servicevägar för personkunder utvecklats. Kunder som utnyttjar servicevägen Osmo, omformning av kompetensen, har redan ett yrke, men av någon orsak kan de inte utöva sitt yrke. Kunder som utnyttjar servicevägen Osku, utveckling av kompetensen, har för det mesta bara grundskoleutbildning och behöver en yrkesutbildning.

– Strax före utgången av maj utvecklade vi ännu en tredje serviceväg, Ossi. Den stöder kompetensen med yrkesövergripande metoder. Kunden behöver den öppna arbetsmarknaden för att kunna dra nytta av branschövergripande tjänster. Via TYP övergår kunden eventuellt till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, berättar Virpi Takamaa.

Nätverkssamarbete har konstaterats vara styrkan i projektet OpsoRekry. Tack vare samarbetet har kunden tillgång till tjänsterna på ett och samma ställe och tvingas inte sköta sitt ärende med flera olika tjänstemän. I bakgrunden händer emellertid mycket. I kommunförsöket med sysselsättning har till exempel rätten till lönesubvention eller möjligheten till arbetsprövning utretts. Vid KPEDU har det utretts hurdana studier personen redan har avlagt och de examensansvariga har kontaktats.

Inom ramen för projektet har också de gemensamma kundmötena upplevts vara effektiva. På detta sätt har två nätverksaktörers kunnande genast kunnat utnyttjas effektivare för att föra kundens process vidare. I projektet OpsoRekry har det också ordnats två teammöten per vecka. På så sätt har även annan information snabbt varit tillgänglig då aktuella ärenden och viktig information har delats på de gemensamma mötena. De resultat som nåtts hittills visar att det även framöver finns ett behov av branschövergripande samarbete i praktiken.

OpsoRekry-projektets avslutningstillfälle arrangerades redan den 1 juni, men projektet pågår ändå till och med den 31 augusti.

Läs mer om OpsoRekry-projektet (på finska)