Fortsätt till innehållet

Byggandet av Biskopsbackens allaktivitetshus startar

Stadsstyrelsen valde på sitt sammanträde 28.11 entreprenörer till Biskopsbackens allaktivitetshus. Till byggnadsentreprenör valdes Lujatalo Oy, för VVS samt ventilation och automation ansvarar Are Oy, och Bravida Finland Oy valdes till el- och AV-entreprenör. Allaktivitetshusets planeringskommitté fortsätter som byggnadskommitté.

Stadsstyrelsen har i juni 2022 beslutat välja Kommunfinansiering Abp att svara för fastighetsleasingens finansiering vad gäller Biskopsbackens allaktivitetshus. På sammanträdet på måndag 28.11 fattades beslut om justering av finansieringslimiten på så sätt att den motsvarar projektets preciserade totala kostnader. För byggandet har reserverats högst 44 miljoner euro.

 

Faktorer och beslut som inverkar på leasingfinansieringen

2021

  • Referensplanering: allaktivitetshusets preliminära referensplan, kostnadskalkyl ca 30 miljoner euro
  • Val av fastighetsleasingens finansiering (Stadsstyrelsen 21.6.2021): Kommunfinansiering Abp, 33 miljoner euro

2022

  • Byggplanering: byggnadshelhetens detaljer blir klara och de totala kostnaderna preciseras enligt dem. Det här påverkas också av höjningen av byggnadskostnadsindexet, allmän höjning av prisnivån och den geopolitiska situationen.
    Höjning av den övre gränsen för fastighetsleasingens finansieringslimit (Stadsstyrelsen 28.11.2022)

Byggarbetet planeras starta ännu detta år och allaktivitetshuset står färdigt 2025. I byggnaden beaktas mål för hållbart byggande, energieffektivitet och användningen av förnybara energikällor.

Biskopsbackens allaktivitetshus kommer att inrymma småbarnspedagogikens daghem, förskoleundervisning samt årskurserna 1–9 inom grundläggande utbildning. Barnen erbjuds ett enhetligt pedagogiskt kontinuum när de får stanna i samma fastighet från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning. Utöver gemensam användning av lokalerna möjliggörs ett tätt samarbete mellan aktörer inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning och grundläggande utbildning. De senaste nybyggen för finskspråkiga skolor i Karleby som allaktivitetshus har uppförts på Storkisbacken, i Storby och Yxpila.

Till enhetsskolan i Biskopsbackens allaktivitetshus flyttar i sinom tid eleverna från Jokilaakson alakoulu och Rytimäen korttelikoulu, en del av eleverna från årskurserna 7–9 i Hakalahden yläkoulu och en smågrupp för specialundervisning från Isokylän koulu. Skolan kommer att ha sammanlagt ca 800 elever. I allaktivitetshusets daghem finns plats för ca 160 barn.

Allaktivitetshuset kommer också att ha lokaler för ungdomsväsendet och elevvården samt ett tillredningskök där det också tillreds mat för andra enheter. Det nya tillredningsköket förbättrar också matservicens funktionssäkerhet i staden.