Fortsätt till innehållet

Byggandet av Biskopsbackens skola och daghem inleds

Byggandet av Biskopsbackens skola och daghem inleds i Karleby. Entreprenadavtalen undertecknades fredagen den 10 februari, och byggnadsentreprenören Lujatalo Oy har inlett jordbyggnadsarbetena på tomten.

I början av april inleds också förnyandet av trafikarrangemangen på området. I korsningen av Norra leden, Puntusvägen och Uleåborgsvägen byggs en cirkulationsplats och en underfart som går under Norra leden. Tillfälliga trafikarrangemang ordnas på området under tiden cirkulationsplatsen och underfarten byggs.

Biskopsbackens nya lokaler byggs med iakttagande av principer för hållbar utveckling

Byggtiden för Biskopsbackens skola och daghem är ca två år. Lujatalo Oy:s Håkan Nyman beskriver projektet som en omfattande helhet: ”Objektet har en bruttoyta på över 16 000 m2 och en volym på nästan 83 000 m3, det handlar alltså om en stor byggnad. Därför är det oerhört viktigt med god planering och planeringsledning. Vi vill också med exakta tidsplaner göra byggtiden så smidig och effektiv som möjligt.”

Nyman räknar med att två tornkranar uppförs på byggplatsen under våren. ”Det mest synliga skedet för de förbipasserande är när byggnadens stomme reser sig på tomten. Den längsta byggtiden går dock åt till att bygga innerdelarna, hustekniken och innermaterialen. I byggskedet fästs särskild uppmärksamhet vid arbetssäkerhet och dammhantering.” I objektet arbetar i genomsnitt 50 yrkeskunniga inom byggbranschen, då byggandet är mest intensivt uppgår antalet till över 100 personer.

I objektet beaktas målen för hållbart byggande, energieffektivitet och användning av förnybara energikällor. Gröna värden har beaktats såväl i fråga om miljövänlighet, minimering av avfallsvolymen som bygglogistik. Materialen har valts så att de ska hålla i skolans och daghemmets vardag. ” Genomförandet av dessa principer övervakas också under hela processen. Detta förutsätts redan av den gröna finansiering som Kommunfinansiering beviljat objektet och likaså av byggnadsentreprenörens samt sido- och underentreprenörernas egna mätare”, påminner Karleby stads byggnadschef Veli-Matti Isoaho.

Användarna är starkt involverade i planeringen

Biskopsbackens skola och daghem har planerats från allra första början tillsammans med byggnadens framtida användare. I den färdiga helheten kommer det att finnas lokaler för ett daghem samt för förskoleundervisning och årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen. I planeringen av byggnaden har man beaktat behoven hos barn och unga i olika åldrar.

”Hösten 2025 flyttar eleverna från Jokilaakson koulu och Rytimäen koulu samt en del av eleverna från Hakalahden koulu med årskurs 7–9 till den nya Biskopsbackens skola”, berättar Harri Kangasniemi, rektor för Hakalahden koulu och Kimmo Tastula, rektor för Jokilaakson koulu, som har deltagit från början i planeringsarbetet.

”I vardagen kommer skoleleverna och daghemsbarnen huvudsakligen att använda de områden som planerats för varje åldersklass. I lokalitetslösningarna har man fäst uppmärksamhet vid att lokalerna kan användas på många olika sätt och att det finns tillräckligt med delbara lokaler. I matsalen har man avgränsat ett område för småbarn och de mindre barnen kommer också att få en egen gymnastiksal”, beskriver Elina Myllyniemi, föreståndare för småbarnspedagogiken i Storkisbacken.

I den nya byggnaden på Biskopsbacken byggs också ett produktionskök där man tillreder mat för övriga enheter. Biskopsbackens produktionskök kommer att förbättra matförsörjningens funktionssäkerhet i staden.