Fortsätt till innehållet

Planeringen av daghemmens gårdsplaner en balansgång mellan hållbarhet och naturexponering

Det är många olika faktorer som inverkar på planeringen av daghemmens och skolornas gårdsplaner. Planeringen utgår från användarnas önskemål och gårdsplanens användningsändamål. Gårdsplanens storlek och användningsnivå inverkar på planeringslösningarna och exempelvis på valet av beläggningsmaterial. Gångleder och områden nära ingången är områden som utsätts för hård nötning. På dem borde man använda tåligt material som inte dammar och som inte kommer in i lokalerna med skor och kläder. Sådant material är exempelvis asfalt eller sten. Valet av material bidrar till lättare renhållning av lokalerna inomhus och till bättre kvalitet på inomhusluften.

På området där barnen leker och har lekredskap används så tryggt och nöttåligt material som möjligt. Lekredskapen behöver ett mjukt fallunderlag som kan vara endera bundet (konstgräs som ger efter, skyddsplatta, gjutet skyddsunderlag) eller löst material (skyddsgrus, flis eller täckbark). På grund av damm som lösgörs från skyddsgrus rekommenderas det i allmänhet inte för gårdsplaner vid daghem, och även flis och täckbark kan följa med barnen inomhus. I så fall väljer man i första hand bundet material till objektet.

I en idealsituation har stora gårdsplaner naturliga områden med mindre nötning där naturmaterial kan användas. På så sätt uppkommer av sig självt positiv mikrobexponering på gårdsområdet. Daghemmens gårdsplaner kan planeras så att mikrobexponering hålls i åtanke. I Karleby har exempelvis mikrobexponeringen på gårdsplanerna i daghemmen Tulliharju och Hollihaka beaktats redan i planeringsskedet. Om daghemmets gårdsplan är så litet att det inte finns något sånt område innanför stängslen erbjuder skogar och parker i näromgivningen möjlighet till mindre utflykter. Sådana objekt är exempelvis daghemmets gårdsplan i Storby.

Daghemmets gårdsplan vid Storby allaktivitetshus har iståndsatts under sommaren. Användarna upplevde att gården som tidigare belagts med stenmjöl dammade. Beläggningsmaterial kom också in i lokalerna. På grund av den hårda nötningen förstördes gräsmattorna så att mull kom fram. Därför beslöt man vid iståndsättningen använda bundet beläggningsmaterial vid gånglederna och lekområdena. De byggda områdena och områdena i naturtillstånd i Storby näridrottsplats i gårdsplanens omedelbara närhet fungerar som förlängning på daghemmets gårdsplan och erbjuder positiv mikrobexponering.