Fortsätt till innehållet

Första enkätfasen om medborgarbudgetering färdig

Medborgarbudgetering är ett förfaringssätt där kommunmedlemmarna får delta i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet om användningen av gemensamma skattepengar. Medborgarbudgetering kan genomföras på många olika sätt och kan utnyttjas i olika situationer, till exempel när staden beslutar om investeringar och projekt.

I Karleby utnyttjas medborgarbudgetering först i utvecklingen av parker och idrottsplatser. I början av februari kom kommunmedlemmarna med över 800 idéer om hur parker och idrottsplatser borde utvecklas.

Försöket med medborgarbudgetering går nu vidare till fas två. Nu har kommunmedlemmarna möjlighet att berätta vad som borde finnas i parker och på idrottsplatser och på vilka platser nya planteringar, anordningar eller tjänster önskas.

Länk till den nya enkäten.

Naturobjektens popularitet syns i förslagen

I enkätens första fas gavs flest förslag till nya grillplatser och vindskydd. Nästan lika ofta önskade man nya lekredskap, bordsgrupper och soptunnor i parker på olika håll i Karleby. Det kom också in många förslag om träningsredskap och spel utomhus.

I förslagen ville man också satsa på stadens visuella uttryck, planteringar och ängar samt på ramar för fotografering av landskap. Kommunmedlemmarna kom också med idéer om platser för gatubasket och nya discgolfbanor.

Det lyftes fram många sådana idéer som budgeten på 10 000 € inte räcker till. Sådana objekt var bland annat badstränder, idrottsområden, friluftsleder och motionsslingor och många andra mera omfattande objekt. ”Dessa idéer går absolut inte till spillo” tröstar stadens trädgårdsmästare Sini Sangi. ”Förslagen kommer med på listor när nya projekt planeras och startas. I år är avsikten att starta bland annat en utveckling av naturleder och redan nu har vi fått många idéer i anknytning till dem.”