Fortsätt till innehållet

Fortsatta åtgärder på Brudskärs detaljplaneområde

Bakgrund

Karleby stadsfullmäktige beslöt 2019 om grunderna för prissättningen och överlåtelsen av tomter på Brudskärs detaljplaneområde. Beslutet överklagades hos Vasa förvaltningsdomstol men avslogs såsom grundlöst. Förvaltningsdomstolens beslut överklagades hos högsta förvaltningsdomstolen som i februari 2022 avslog ansökningarna om besvärstillstånd. Således hålls stadsfullmäktiges ursprungliga beslut i kraft.

Hur fortskrider försäljningen och utarrenderingen av tomterna?

Staden inleder bildningen av självständiga fastigheter, dvs. tomtbildningen på Brudskär. Tomtens köpare / arrendator betalar kostnaderna för fastighetsbildningen. Till nuvarande arrendatorer skickas en begäran att meddela om de vill köpa eller arrendera tomten (10 års arrendeavtal fr.o.m. 1.1.2023). På basis av detta uppgörs köpebrev och arrendeavtal.

Köpebrev och arrendeavtal undertecknas med nuvarande arrendatorer. I detta samband görs inga överlåtelser exempelvis mellan makar, utan det måste göras separat. Om tomtarrendatorn är ett dödsbo ska staden tillställas en utredning över delägarna i dödsboet samt äganderättshandlingar (bouppteckningsinstrument, arvskiften, testamenten och ömsesidiga överlåtelsehandlingar).

Arrendeavtal och köpebrev bereds så att de kan undertecknas hösten 2022. Vid försäljning av tomt beaktas tomtarrendet för 2022 som redan betalts för de månader då ägorätten till tomten överförs från staden till köparen. Brådskande byggande av egnahemshus kan skötas med snabbare tidsplan.

Infrastrukturplanering i budgeten 2023

Planeringen av områdets infrastruktur beaktas i budgeten 2023. Enligt preliminär uppskattning är gator och rörnätverk planeringsobjekt.

Anvisning till nuvarande tomtarrendatorer    

Meddela om du vill köpa eller arrendera tomten. Kontaktpersoner inom ansvarsområdet Markområden är

  • stadsgeodet Matti Kivistö, tfn 0447809343
  • markanvändningsingenjör Niklas Nisula, tfn 0408068453
  • markanvändningsingenjör Kim Harlamow, tfn 044780345

Om tomtarrendatorn är ett dödsbo ska du ge en utredning över delägarna i dödsboet. Bifoga äganderättshandlingar (bouppteckningsinstrument, arvskiften, testamenten och ömsesidiga överlåtelsehandlingar).