Fortsätt till innehållet

I nästa år införs en modell för stöd till föreningar och organisationer som aktiverar långtidsarbetslösa

I nästa år införs vid Karleby stads sysselsättningstjänster som en del av kommunförsöket en stödmodell som innebär att föreningar och organisationer enligt de kriterier som stadsstyrelsen fastställt kan beviljas stödfinansiering för kostnaderna för handledning av personer som deltar i arbetsprövning, sysselsätts med hjälp av lönestöd och läroavtalsstuderande.

Stödet beviljas efter prövning inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. Stadsstyrelsen godkände förslaget på sitt sammanträde den 14 december 2021. Kriterierna och ansökningsförfarandet för stödmodellen preciseras i januari och därefter ordnas ett informationsmöte för föreningar och organisationer. Tidpunkten för mötet meddelas senare.

I stödmodellen är stödet som beviljas föreningar och organisationer för en person som deltar i arbetsprövning 350 euro/månad i högst 6 månader. För personer som sysselsätts med hjälp av lönestöd och för läroavtalsstuderande är stödet 400 euro/månad i högst 8 månader under förutsättning att föreningen eller organisationen sysselsätter personen mer än 30 timmar per vecka. Det sammanlagda stödet som beviljas inom ramen för anslagen till sysselsättningstjänster är 200 000 euro per år.

Förutsättningen för att få stöd är bland annat att föreningens eller organisationens styrelse har beslutat att sysselsätta långtidsarbetslösa, har bundit sig till att ordna handledning för personer som varit länge arbetslösa samt att verksamheten följs och utvecklas. Av föreningen eller organisationen krävs också förmåga att följa de allmänna specialvillkoren för tjänsterna i fråga om kvaliteten.

Personerna som ges arbete måste vara långtidsarbetslösa och bosatta i Karleby. Personerna får inte heller utnyttja någon annan tjänst eller delta i något annat projekt samtidigt. I samband med ansökan ska föreningen eller organisationen lämna in en kopia av ett utdrag ur föreningsregistret samt den senaste verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och budgeten.

Utbetalningen av det månatliga stödet grundar sig på klientvolymen under föregående månad samt på uppföljning av kvaliteten beträffande klientens fortsatta vägar in i arbetslivet och klientutvärderingar, till exempel feedback på arbetsprövning. Tjänsteproducentens situation utvärderas två gånger per år, på våren och hösten. Verksamheten övervakas av stadens sysselsättningschef och samordnas av stadens sysselsättningstjänster.

Stadsstyrelsen 14.12.2021 (på finska)