Fortsätt till innehållet

Idrottsparkprojektet behandlas i stadsstyrelsen den 16 oktober

Fas KAS1 för Karleby Idrottsparkprojekt slutförs hösten 2023. Under denna fas har en multifunktionsarena och fotbollsplan planerats och maximikostnaden för dem har fastställts. Karleby Idrottspark Ab har med staden ingått avtal om tomtarrende gällande arenans tomt och bygglovsfasen har inletts.

Stadsstyrelsen fungerar som ledningsgrupp för projektet och behandlar Idrottsparkens och multifunktionsarenans utvecklingsfas KAS1 den 16 oktober. Stadsstyrelsen behandlar också det beslut som förordar bolagets beslut att starta den första byggandefasen TAS1. Under denna fas byggs den planerade multifunktionsarenan.

Multifunktionsarenan kommer att ligga vid Karlebygatan och bli en fortsättning på den helhet som VesiVeijari och ishallen utgör. Det förberedande arbetet inför byggandet av multifunktionsarenan inleds så snart som möjligt efter att bolaget beslutat om inledning av fas TAS1. Sådana är till exempel landskapsbyggande, trädfällning och inhägnande av området. Enligt planen ska byggarbetet vara färdigt vintern 2025–2026.

Mer information: