Fortsätt till innehållet

Inomhusluftgruppen för Koivuhaan koulu 10.2.2021

Översikt av läget

Golvreparationerna i Koivuhaan koulu har påbörjats enligt tidtabellen i början av året. Entreprenören för arbetet är Pinalto Oy. Arbetet utförs i faser och blir färdigt i juni. I juli städas lokalerna grundligt och möbleras. Skolarbetet i Koivuhaan koulu inleds på normalt sätt i början av läsåret i augusti 2021.

De gamla golvytorna avlägsnas och golven slipas ner till en ren betongyta. Efter det utförs tätningar och utjämningar och till sist läggs kakel på golven. Hittills har man konstaterat luktolägenhet under golvbeläggningen i ett klassrum. Av det stället har ytterligare prover tagits i samband med reparationen och resultaten blir färdiga senare. Också avloppens rörgenomföringar tätas och övriga reparationer som rekommenderats i undersökningarna utförs. Den läcka i taket i ett klassrum som konstaterades i oktober har reparerats.

Inomhusluftgruppen för Koivuhaan koulu följer med hur reparationerna framskrider och sammanträder följande gång i maj.

 

Enkät om förhållandena till eleverna

En enkät om förhållandena som riktades till eleverna i årskurserna 3–6 genomfördes 25.1–-7.2.2021 i olika tillfälliga lokaler. Resultaten jämfördes med ett riksomfattande material. Det förekom en sedvanlig mängd eller mindre än sedvanlig mängd faktorer som stör skolarbetet eller inomhusluftsymtom. 163 elever svarade på enkäten (93 procent). Resultaten av enkäten behandlas tillsammans med föräldrarådet och delas ut till vårdnadshavarna. Enkäten görs på nytt i november, vilket ger ett jämförbart material när det gäller lokalerna i Koivuhaan koulu.