Fortsätt till innehållet

Inomhusluftgruppen för Koivuhaan koulu 16.12

Inomhusluftgruppen för Koivuhaan koulu sammanträdde i december för att få en översikt av läget. Skolarbetet inleddes efter en grundlig renovering då alla klasser kunde återvända från tillfälliga lokaler till Björkhagen i början av höstterminen 2021.

Lovande resultat av inomhusluftenkäten

Man följde planenligt med genom en inomhusenkät för eleverna hur inomhusluftens kvalitet upplevdes. Inomhusluftenkäten av Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett verktyg som används för hantering av skolornas problem med inomhusluften i Finland. Enkäten ger jämförbar information på riksnivå om hur elever i olika skolor upplever inomhusluftens kvalitet och hur nöjda de är med skolmiljön samt hurdana symtom de haft på gruppnivå. I december svarade 84 procent av eleverna i Koivuhaan koulu på enkäten.

På basis av svaren har situationen i Koivuhaan koulu väsentligt förbättrats. Ogynnsamma förhållanden (hetta, unken eller dålig luft, damm, lukt, buller) upplevdes i mindre grad än vanligt. Också symtom (i luftvägarna, på huden och i ögonen) som upplevdes i lokalerna låg under genomsnittet för skolorna i Finland. Man upplevde att renligheten och dammfriheten låg på bättre nivå än i jämförelsematerialet. Av de som svarade ansåg 85 procent att luften i skolan är lätt och frisk att andas. Elevernas oro för inomhusluftens kvalitet (1 %) var närapå obefintlig.

Under reparationerna fäste man särskild uppmärksamhet vid valet av ytmaterial. Även städservicens personal anser det vara mycket lätt att hålla ytorna rena, vilket bidrar till att förbättra inomhusluftens kvalitet.

Sista handen vid lokalerna läggs planenligt nästa år. Arbetet genomförs när skolan har semesterstängt.

Inomhusluftgruppen för Koivuhaan koulu sammanträder nästa gång i mars 2022 för en översikt av läget.