Fortsätt till innehållet

Karleby bygger år 2021

Fördelningen av anslag år 2021 för infrastrukturbyggande har slagits fast på stadsstrukturnämndens sammanträde 10 februari. De största investeringarna i centrumområdet inriktas på evenemangsparken och på området kring Sundstråket och Tränarvägen. Andra stora objekt är bland annat Topparstråket och Östra Båthusvägen. Gatusaneringsobjekt är bl.a. Långbrogatan och gatorna kring Salutorget. I Mesil dras en ny led för gång- och cykeltrafik från Hammargränd och den fortsätter bredvid Patamäki mot järnvägens underfart. Totalt byggs och iståndsätts trafikleder för sammanlagt 4 miljoner euro.

Vad gäller byggande av park- och grönområden ska Kyrkbacksparken och Silmukkalanpuisto i Kelviå genomgå en grundlig förbättring. Som en ny park byggs Vingårdsparken på Kanaanslands område. Också iståndsättningen av Sundet och utvecklingen av centrumområdets parker fortsätter. Parkerna tillförs bland annat mera färg.

En exaktare tidsplan för arbetsobjekten blir färdig i ett senare skede. Det informeras på stadens webbplats och direkt för områdets invånare när arbetet inleds.