Fortsätt till innehållet

Karleby Energi: Av Karleby Energinät beredda LNG-projektet fortskrider till byggfasen i och med ingående av leveransavtal

LNG, dvs. flytande naturgas, är ett förmånligt och utsläppssnålt bränsle som lagras, förångas och distribueras i framtiden i gasaktig form för storindustrins behov. Vi har den 17 oktober 2023 undertecknat ett avtal om leverans av naturgas för att användas inom Yara Suomi Oy:s, SibanyeStillwaters Keliber-litiumprojekt samt av Hycamite TCD Technologies Oy.

I och med undertecknandet av avtalen fortskrider projektet från planeringsfas till byggfas, vilket i praktiken säkerställer att projektet förverkligas. Anskaffningen uppgår totalt till ca 5,8 M€ varav terminalens andel är 3,5 M€.

— Vi har nu lyckats få med tillräckligt många kunder för att projektet ska vara lönsamt att förverkliga, berättar Karleby Energinäts affärsverksamhetsdirektör Markus Kekolahti, som ansvarat för beredningen av projektet.

I avtalshelheten ingår Karleby Energinäts LNG-terminal och överföringsaffärsverksamhet samt Karleby Energis anskaffnings- och  försäljningsaffärsverksamhet. Den flytande naturgasen kommer till Karleby från västerländska källor.

Projektet fortskred i september till konkurrensutsättning av en offentlig upphandling i syfte att skaffa LNG-terminalen. Terminalen byggs på Karleby storindustriområde norr om Port Tower och målet är att inleda lagringen av flytande naturgas och distributionen av gas i början av 2025. Projektet har utvecklats i samarbete med energiservicebolaget Wega Group Oy som har fungerat som konsult i projektet.

Karleby Energinät bygger naturgasnätet över hela KIP-området, vilket innebär att nu är rätta tidpunkten också för andra företag på KIP-området att överväga anslutning till distributionsnätet.

—Även andra företag på KIP-området har möjlighet att ännu i detta skede ansluta sig till distributionsnätet. Då kan dimensioneringen och anslutningen beaktas i planeringen. Senare anslutningar måste planeras skilt och prissätts fallspecifikt, förklarar Kekolahti.

Ett steg mot grön omställning

Miljöärendenas betydelse har ökat och inom industrin fäster man allt större uppmärksamt vid hållbar produktion med beaktande av klimatförändringen och utsläppsmål. För att minska CO2- utsläppen kommer man inom industrin att slopa användningen av tung bränsleolja och då behövs en hållbar och kostnadseffektiv bränslelösning i stället.

Kondenseringen av naturgas minskar gasens volym och då kan gasen smidigt transporteras och lagras på land och till havs. LNG bildas då naturgasen kyls ner till -162 grader. Den kondenserade gasens volym är 600 gånger mindre och kan då lätt lagras och transporteras. Gas kommer atttransporteras till Karleby Energinäts LNG-terminal i tankbilar.

— Det här är ett kostnadseffektivt sätt att producera energi för storindustriområdets ökande behov. Ersättandet av tung bränsleolja med LNG minskar CO2-utsläppen med ca 30 procent. Karleby Energinäts infrastruktur möjliggör också lagring och distribution av kondenserad biometan och syntetisk metan, berättar Kekolahti.

Naturgasen innehåller knappast alls något svavel och inte alls luftburna partiklar eller tungmetaller. När naturgas bränns uppkommer koldioxid och vattenånga samt kväveoxider. Uppgraderad biogas, dvs. biometan, och syntetisk metan (E-metan), som produceras av väte och koldioxid, är gaser som motsvarar naturgas och som är förnybara alternativ vid sidan av naturgas eller i stället för naturgas. Genom användningen av dessa kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 80 – 90 procent.

 

Källa: Karleby Energi