Fortsätt till innehållet
Neljä lasta käsikkäin Neristanin kadulla. Sää on kesäinen.
Fotograf: Elisa Karhula

Karleby får UNICEFs erkännande Barnvänlig kommun för andra gången

Finlands UNICEF beviljar Karleby erkännandet Barnvänlig kommun för andra gången. Arbetet med Barnvänlig kommun inleddes i Karleby 2017 och det första erkännandet fick staden hösten 2020. Det nu beviljade erkännandet gäller i fyra år.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Den hjälper kommunerna att säkerställa en god barndom, särskilt för barn i särskilt sårbar ställning. I Finland deltar i nuläget 53 kommuner i modellen och den når 53 procent av alla barn som bor i Finland. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella modell Child Friendly cities.

”Det gläder oss att vi får vara med och arbeta för barnens väl. Barndomen och ungdomsåren har stor betydelse både för individens och hela samhällets framtid. Modellen Barnvänlig kommun styr oss och hjälper oss att fatta goda beslut med tanke på barnens välbefinnande samt att låta barnen delta i att bygga en allt livskraftigare stad”,  säger Sanna Kauppi, koordinator för Barnvänlig kommun.

UNICEF bedömer mål och resultat i verksamhetsplanen för Barnvänlig kommun

I samband med beviljandet av erkännandet har Finlands UNICEF bedömt Karlebys verksamhetsplan för Barnvänlig kommun, målen och åtgärderna i den samt resultaten.

”Karleby har gjort ett bra jobb särskilt med att trygga hobbymöjligheterna för barn och att stärka barns delaktighet i sektorn Stadsmiljös arbete. Det är fint att se hur starkt hela staden har förbundit sig till arbetet med barns rättigheter. Vi är glada över att vårt samarbete med Karleby fortsätter”, Konstaterar Sanna Koskinen, specialsakkunnig hos Finlands UNICEF.

Arbetet med att främja barnvänligheten fortsätter

Erkännandet betyder inte att arbetet för barnens rättigheter är klart i Karleby, utan att kommunen förbinder sig att fortsätta utveckla barnvänligheten.

”Barnvänligheten har fått ännu mer vikt i Karleby stads organisation efter att det första erkännandet beviljades. Under den tvååriga verksamhetsperioden har barnvänligheten lyfts fram som en viktig del av stadsstrategin och den har blivit ett gemensamt mål för samtliga ansvarsområden. Barnvänligheten främjas i ett brett samarbete och koordineras numera mera systematiskt” beskriver Ronnie Djupsund, ordförande för Barnvänlig kommun-koordinationsgruppen.

Beröm för stadens Barnvänlig kommun-arbete får bland annat utvecklandet av hobbyverksamheten och att man har förbundit sig till att främja barnens rättigheter.

  • barnens rättigheter har skrivits in i en stor del av de dokument som styr kommunens arbete
  • hobbyverksamheten har utvecklats tillsammans med barnen och barnen har erbjudits ett mångsidigt utbud av hobbymöjligheter
  • barnens delaktighet har stärkts i sektorn Stadsmiljös arbete med hjälp av till exempel workshopar, enkäter och kamratexperter
  • hela staden har starkt förbundit sig till att främja barns rättigheter.

I fortsättningen uppmuntrar UNICEF Karleby stad särskilt att

  • samla in barns erfarenheter, huruvida upplevelserna om mobbning har minskat och att vidare utveckla det arbete som förebygger mobbning utgående från respons från barnen
  • vidare stärka delaktigheten hos barn i särskilt sårbar ställning i kommunens verksamhet
  • fortsätta med arbetet för att bedömningen av barnkonsekvenser ska tas i bruk systematiskt inom alla kommunens sektorer.