Fortsätt till innehållet

Karleby med i kampanjen Snäppet svalare

Under den nationella kampanjen Snäppet svalare, som börjar på hösten, uppmuntras alla finländare att vidta snabbverkande och konkreta energisparåtgärder. Syftet med kampanjen är att få minst 75 procent av finländarna att spara energi och målet på längre sikt är en permanent lägre energiförbrukning. Målet är gemensamt för alla hemma, i trafiken, på arbetsplatser och i läroinrättningar.

Snäppet svalare är en energisparkampanj som lanseras tillsammans av det statliga företaget för hållbar utveckling Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra. Bland annat näringsminister Mika Lintilä talar starkt för energisparkampanjen.

Karleby deltar i kampanjen Snäppet svalare. Under kampanjen förbinder sig staden att vidta konkreta energisparåtgärder. Nu är det viktigare än någonsin att spara energi. Varje individ och hela samhället drar nytta av det. Det handlar om försörjningsberedskapen, att minska riskerna i anknytning till tillgången till energi samt pengar.

Staden förbereder sig för ändringar i energiläget

Energisparande är en del av stadens normala verksamhet, beredskap och riskhantering och nu ska sparandet ytterligare effektiveras. Staden förbereder sig också för ett svårare energiläge.

”Arbetet för en kolneutral och miljövänlig stad med hållbar utveckling är beredskap i enlighet med vår strategi”, konstaterar stadsdirektör Stina Mattila.

Stadens konkreta energisparåtgärder har effektiverats de senaste åren. Sådana är bl.a.

  • Belysningen i stadens verksamhetslokaler har bytts från glödlampor till ledlampor så gott som överallt. Därtill har solpaneler monterats och fastigheternas energieffektivitet förbättrats bl.a. med smarta styrsystem.
  • I regleringen av ventilationen, temperaturen och belysningen beaktas lokalernas användning, hur ljust det är ute samt utetemperaturen.
  • Användningen av förnybara energikällor utökas i nybyggnads- och reparationsobjekt.
  • Avstående från fossila bränslen och oljeuppvärmning.

Karleby ansluter sig till kommunbranschens energieffektivitetsavtal och gör upp ett program för hållbar utveckling och klimat som stöder stadstrategin. Därtill ger staden och Karleby Energi tillsammans energirådgivning till kommuninvånare.

Beredskap också för störningar med hjälp av beredskapsplanen

Kommunernas och städernas energiförbrukning utgörs i huvudsak av värme, nedkylning och ventilation, vattenförbrukning, el samt trafikbränsle.

I beredskapsplaner för Karleby, som uppdaterades på våren och sommaren, har man också beaktat strängare energisparåtgärder än under normala förhållanden. Olika sätt att spara energi kan vara exempelvis att sänka rumstemperaturen, minska ventilationens användningstid och effekt samt att släcka belysningen.

I planerna finns också beredskap för störningar i vatten-, el- och värmedistributionen. De mest kritiska tjänsterna som staden ordnar är daghem och skolor. I stadens andra fastigheter kan funktioner vid behov tillfälligt begränsas.

”Vi har förberett oss för olika situationer och störningar i tillgången till energi. Just nu är det viktigt att vi sköter vår andel i energispartalkot och söker också aktivt nya lösningar”, säger stadsmiljödirektör Niina Kujala.

På webbplatsen Kokkola.fi samlas aktuell information om hur energiläget påverkar stadens tjänster.

Astetta alemmas -kampanjasivusto