Fortsätt till innehållet

Karleby stad ger utlåtande om partiell kommunsammanslagning med Terjärv

Kronoby kommunstyrelse har begärt utlåtande av Karleby stad med anledning av ett initiativ om kommundelssammanslagning. I initiativet föreslås att Terjärv kommundel i Kronoby kommun sammanslås med Karleby stad.

Kronoby har tidigare begärt stadens utlåtande om partiell kommunsammanslagning av Nedervetil med Karleby. Ärendet med partiell sammanslagning som berör Nedervetil handläggs som bäst av finansministeriets kommunavdelning.

Initiativet motiveras bland annat med att Terjärv historiskt sett och med tanke på ärendetrafik och pendling hör till Karleby stads verkningsområde. Terjärv har varit en del av Karleby till 1860-talet och självständig kommun till 1968.

Staden granskar kommundelssammanlagningen med tanke på närings- och sysselsättningstjänster, uträttande av ärenden, och undervisningstjänster.

Avståndet mellan Karleby centrum och Terjärv kyrkby är cirka 40 km och restiden cirka 30 minuter. Karleby och Terjärv har ingen gemensam kommungräns och med tanke på markanvändningen vore en partiell kommunsammanslagning funktionell endast i och med en partiell sammanslagning av Nedervetil kommundel.

Det framtida sysselsättningsområdet skulle ha möjlighet att erbjuda tjänster till invånare och företag antigen vid kundtjänsten i Karleby eller Kaustby, om kommundelssammanslagningen genomförs.

Karleby stad har också goda förutsättningar att erbjuda undervisningstjänster om kommundelssammanslagningen genomförs. Den svenskspråkiga Donnerska skolan, vars utbyggda och renoverade lokaler blir färdiga i år, har plats åt de svenska eleverna från Terjärv i årskurs 7–9 utan nya byggnadsinvesteringar.

Den grundläggande utbildningens finskspråkiga elever i Terjärv går i skola i Kaustby. Avståndet dit är cirka 11 km och avståndet till de närmaste skolorna i Karleby vore 32 km (Rahkosen koulu) och 39 km (Isokylän koulu). Det vore ändamålsenligt att fortsätta samarbetet med Kaustby kommun om den partiella kommunsammanslagningen genomförs. Eleverna på andra stadiet kan också i fortsättningen söka fritt till de gymnasier och yrkesläroanstalter de vill i samband med den gemensamma elevantagningen till andra stadiet.

Staden konstaterar i sitt utlåtande att en partiell kommunsammanslagning med Terjärv bör granskas som en helhet tillsammans med motsvarande ärende som berör Nedervetil. Fördelar vore bland annat effektivitet, gemensamma projekt samt för Karlebys del även ökade skatteintäkter och statsandelar. En partiell kommunsammanslagning skulle stärka Karleby stads svenskspråkiga minoritet och den skulle också ha betydelse för Mellersta Österbottens välfärdsområde av samma skäl. Karleby konstaterar också i sitt utlåtande att samarbetet mellan Karleby och Kronoby fungerar väl. Viktiga gemensamma projekt som pågår och vars fortsättning inte påverkas av kommundelssammanslagningen är t.ex. Kronportens område samt utvecklandet av Karleby-Jakobstad flygplats.

Lisää aiheesta suomeksi kaupunginhallituksen esityslistalla