Fortsätt till innehållet

Karleby stad ger utlåtande om sammanslagningen av Nedervetil kommundel till Karleby stad

Kronoby kommunstyrelse har begärt Karleby stads utlåtande med anledning av ett initiativ om kommundelssammanslagning. I initiativet föreslås att Nedervetil kommundel i Kronoby sammanslås med Karleby stad.

Initiativet motiveras bland annat med att Nedervetil kommundel med tanke på historia samt ärendetrafik och arbetspendling har hört till Karleby stads verkningsområde. Nedervetil har varit en del av Karleby till 1860-talet och självständig kommun till 1968. Kommundelen har cirka 40 kilometer gemensam kommungräns med Karleby stad.

Staden granskar kommundelssammanlagningen med tanke på närings- och sysselsättningstjänster, uträttande av ärenden, och undervisningstjänster.

Avståndet mellan Karleby centrum och Nedervetil kyrkby är cirka 18 km och restiden cirka 20 minuter. Ur invånarnas och företagens synvinkel följer en smidig vardag och företagens verksamhetsbetingelser inte kommungränser. Arbetspendling och ärendetrafik riktas redan nu kraftigt från Nedervetil till Karleby.

I Karlebys strategiska generalplan för regionstrukturen föreslogs redan 2022 som utvecklingsobjekt inom trafiken en led för gång- och cykeltrafik som går längs riksväg 13 från Karleby till Nedervetil.

Det framtida sysselsättningsområdet skulle ha möjlighet att erbjuda tjänster till invånare och företag i Nedervetil antigen vid kundtjänsten i Karleby eller Kaustby, om kommundelssammanslagningen genomförs.

Karleby stad har också goda förutsättningar att erbjuda undervisningstjänster om kommundelssammanslagningen genomförs. Den svenskspråkiga Donnerska skolan, vars utbygga och renoverade lokaler blir färdiga i år, har plats åt de svenska elever från Nedervetil i årskurs 7–9 utan nya byggnadsinvesteringar.

Den grundläggande utbildningen för finskspråkiga elever i Nedervetil ordnas redan i skolor i Karleby stad. Eleverna på andra stadiet kan också i fortsättningen söka fritt till de gymnasier och yrkesläroanstalter de vill i samband med den gemensamma elevantagningen till andra stadiet.

Staden konstaterar i sitt utlåtande att de ekonomiska verkningarna av den föreslagna partiella kommunsammanslagningen är svåra att förutspå. Fördelar vore bland annat effektivitet, gemensamma projekt samt för Karlebys del även ökade skatteintäkter och statsandelar. Den partiella kommunsammanslagningen skulle stärka Karleby stads svenskspråkiga minoritet och den skulle också ha betydelse för Mellersta Österbottens välfärdsområde av samma skäl. Staden konstaterar också i sitt utlåtande att samarbetet med Kronoby kommun fungerar väl. Viktiga gemensamma projekt som pågår och vars fortsättning inte påverkas av kommundelssammanslagningen är t.ex. Kronportens område samt utvecklandet av Karleby-Jakobstad flygplats