Fortsätt till innehållet

Karleby stad söker ny aktör till campingområdet genom sluten auktion

Karleby campingområde är en del av Havsparkens helhet som ligger cirka 3 km från centrum av staden. Affären omfattar campingområdets receptionsbyggnad, servicebyggnad, 4 semesterbostäder, 5 inkvarteringsstugor med dusch, 9 campingstugor, ett vindskydd för övernattning samt förråd, lagertak, grilltak, paviljong och wc. Affären omfattar inte den minigolfbana som nu finns på området, inte heller reservationssystemet.

En ny aktör till campingområdet söks genom sluten auktion. I förfarandets första skede lämnar anbudsgivaren en anmälan om deltagande på basis av vilken de valda deltagarna kallas skilt till sluten auktion.

Anmälan om deltagande

I anmälan om deltagande ska deltagaren presentera en plan för campingområdets affärsverksamhet, utveckling av verksamheten på campingområdet och framtida investeringar. Av anmälan ska också framgå anbudsgivarens referenser och uppskattning av projektets finansiering.

Anmälan om deltagande och planerna ska lämnas in senast 14.9.2023 kl. 12.00 per e-post till kirjaamo.konsernihallinto@kokkola.fi (märk rubrikfältet ”Campingområdet”) eller per post till Karleby stad / Näringsliv och stadsutveckling, PB 43, 67101 Karleby (märk kuvertet ”Campingområdet”).

 • De deltagare som väljs på basis av planer som presenterats i samband med anmälan om deltagande kallas skilt till en sluten auktion. Auktionsdeltagarnas kreditupplysningar kontrolleras. De som kallas till sluten auktion meddelas om auktionens tidpunkt och hur man kommer in på auktionssidan.
 • De bud som lämnas under auktionen är bindande. Om ett bud godkänns är budgivaren skyldig att betala köpesumman inom utsatt betalningstid. Om den bjudna köpesumman inte betalas leder detta till ersättningsskyldighet.
 • Om den budgivare som har lämnat det högsta budet gör ett obefogat bud ska hen inom 3 dygn betala 20 procent av priset eller minst 3000 euro till säljaren i sanktionsavgift.
 • Karleby stads behöriga myndighet förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa det högsta budet. Det slutliga högsta budet ska godkännas av Karleby stadsstyrelse och ett skilt beslut om försäljning fattas.
 • Budgivarna förbinder sig att överlåta sina kontaktuppgifter till staden för beslutsfattande.
 • Budet godkänns och/eller behandlas av Karleby stads behöriga myndighet.
 • Köpebrevet ska undertecknas inom 3 månader efter att auktionen slutförts.

Försäljningsvillkor

 • Säljaren förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa det högsta budet.
 • Budgivarna förbinder sig till att deras kontaktuppgifter kan överlåtas av Huutokaupat.com till annonsören för beslutsfattande i försäljningsärendet och tillkännagivande.
 • Objektet säljs i det skick och med den utrustning som nämns i annonsen och som gäller vid tidpunkten för affären. Köparen har ingen bytes- eller returrätt.
 • Ingen garanti beviljas åt objektet. Objektet har inte bytes- eller returrätt. Beskrivningarna i annonsen är endast säljarens uppskattningar av objektet som är till salu. Auktionens deltagare ska själva bekanta sig med objektet innan bindande bud lämnas in. Genom att lämna ett bud godkänner budgivaren objektets nuvarande skick.
 • Efter auktionen tar säljaren kontakt med köparen inom loppet av två vardagar. Köpebrevet upprättas av säljaren. Om tidpunkten för undertecknande av köpebrevet överenskoms med köparen efter att beslutet om försäljning har vunnit laga kraft. Tillfället för underteckning av köpebrevet hålls vid Karleby stadshus.
 • Köparen betalar köpesumman vid köpslutet eller visar upp ett officiellt kvitto över betalad köpesumma.
 • Köparen får ägorätt till objektet efter att Karleby stads behöriga myndighet har fattat beslut om försäljningen, köpebrevet har undertecknats och köpesumman har betalats.

 

Leirintäalueen pohjakartta
Campingområde på kartan

Mera information