Fortsätt till innehållet

Karleby stads arbetshälsoenkät

Karleby stad genomförde sin årliga arbetshälsoenkät i november 2021. Enkäten riktades till alla som varit anställda av staden eller koncernbolagen i över 6 månader. Drygt 1250 personer svarade på enkäten, vilket är lite flera än tidigare.

Förbättring i ledarskapet, förtroendet och upplevelser om att arbetet uppskattas

När det gäller ledning i organisationen har medeltalet stigit något. De anställda var mycket nöjda med sin egen kompetens, arbetets meningsfullhet och förtroendet i arbetsgemenskapen.

Till största delen ansågs de närmaste cheferna vara vänliga, hänsynsfulla och respektfulla. Stadens organisation har under de senaste åren satsat på att utbildning av cheferna. Största delen av dem som svarat på enkäten upplevde att deras arbetsinsats uppskattas av kollegerna och chefen. Som en ljusglimt i coronavardagen ser man också det faktum att man arbetar i trygga förhållanden.

Trakasserier och osakligt bemötande förekommer i allt mindre utsträckning. Riktningen är den rätta med tanke på nolltoleransen. Av de svarande var 76 procent beredda att rekommendera sin nuvarande arbetsplats till sina bekanta.

Belöning av personalen och öppenhet i verksamheten behöver utvecklas

De som svarat på enkäten litar mera på sin egen enhets och sektors ledning än på stadsorganisationen som helhet. Missnöjet med den politiska ledningen lyftes oftare fram i enkäten än missnöjet med ledningen i allmänhet.

I stadens ledning bör bland annat öppenheten och transparensen i verksamheten beaktas. Också i fortsättningen bör uppmärksamhet fästas vid information och föregripande intern kommunikation.

Även om andelen genomförda utvecklingssamtal (84%) är högre än tidigare år är det fortfarande viktigt att satsa på utvecklingssamtalen och genomförandet av de saker som man kommer överens om under dem. Också sätt att belöna personalen bör utvecklas.

Resultaten av enkäten behandlas i sektorerna och arbetsenheterna. Resultaten styr utvecklandet av välbefinnandet i arbetet, vilket i sin tur baserar sig på strategin.