Fortsätt till innehållet
Puheenjohtajan nuija ja asiakirjapino
Fotograf: Mostphotos

Karleby stadsstyrelse sammanträder måndag 25.10

På föredragningslistan finns bl.a. förhandsröstning i välfärdsområdesvalet och röstningsställena på valdagen. I välfärdsområdesvalet väljs ledamöter och ersättare till välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktiges mandattid är fyra år. Förhandsröstningen pågår 12–18.1.2022 och den egentliga valdagen är 23.1.2022. På valdagen kan man enbart rösta på röstningsstället i det egna röstningsområdet. Karlebys förhandsröstningsställen är stadshuset, stadsbiblioteket, Lochteå och Ullava bibliotek samt Kelviå kommundelskontor. Det är också möjligt att förhandsrösta på anstalter.

Överföring av ishallen som kapitalplacering i Karleby Idrottspark Ab

Stadsstyrelsen beslutar också om överföring av ishallen som för närvarande ingår i stadens balansräkning som vederlagsfri kapitalplacering i Karleby Idrottspark Ab och godkänner principerna för mark- och fastighetsarrende.

Arrendeavtal för markområde inom storindustriområdet

Staden och Boliden Kokkola Oy håller på att ingå ett arrendeavtal för arrende av ett markområde som finns på storindustriområdet bredvid korsningsområdet av Outokumpuvägen och Silverstensbuktsvägen.  Markområdet är 6 hektar stort och har en byggrätt på 36 000 m2. Området arrenderas för 25 år. På området kan koncentreras verksamhet som tjänar storindustrin. Företaget som etablerar sig på området betalar områdets arrende till Karleby stad. Stadsstyrelsen behandlar också reservering av industritomter på Lahdenperä industriområde och på Älvdalens område samt reservering av kontorstomter i Yxpila.

Detaljplan för Yxpila

På föredragningslistan finns också godkännande av detaljplanen för Yxpila, området vid Hamngatan och Bagaregatan.  Området avgränsas i norr av järnvägen, i öster av Tapiogränd och i väster av Skogsgatan. Detaljplaneringen av området säkerställer bevarandet av byggnader som anknyter till hamnstadstraditionen och hamnstadsboende samt bibehållandet av befintliga bostadsbyggnader i bostadsbruk. De renoverings- och ändringsarbeten som utförs i byggnaderna ska vara sådana att byggnadernas värdefulla eller för stadsbilden betydelsefulla karaktär bevaras.

Generalplan för Peräneva vindkraftverk

På måndag beslutar stadsstyrelsen också om inledande av generalplanläggningen av Peräneva vindkraftverk.  Området är en del av en större helhet för Kairineva vindkraftverksprojekt. Karlebys projektområde är ca 800 hektar och det består huvudsakligen av områden i Hirsimetsä samfällda skog i Kelviå. Den preliminära planen är att i Peräneva planområde placeras högst 7 vindkraftverk med en tornhöjd på högst 200 meter och totalhöjd på högst 300 meter.

Fullmäktigemotion om jourmottagning för smådjur

Behandling av fullmäktigemotionen om behovet att utöka resurserna inom veterinärjouren. I motionen föreslås att en jourhavande smådjursveterinärs mottagning grundas i Karleby. Smådjurens andel av områdets jourverksamhet är störst i Stamkarleby och Jakobstad. Miljöhälsovårdsnämnden anser i sin utredning att motionen är bra, och att avskiljning av smådjursjouren bör övervägas när reformen av veterinärvårdslagen är klar.

Avtal om professurer och finansiering av magisterprogram

Stadsstyrelsen beslutar också om avtalen om professurer och finansieringen av magisterprogrammen för 2022–2024. Målet med forsknings-, utvecklings- och utbildningshelheterna som leds av professorerna för Jyväskylä, Uleåborgs och Vasa universitet vid Universitetscentret Chydenius är att öka områdets kunskapskapital och konkurrenskraft samt områdets övergripande dragningskraft och kvarhållningskraft.

 

Föredragningslistan (på finska)