Fortsätt till innehållet

Karleby strävar efter att svara mot företagens behov

I Karlebys årliga företagsenkät framkom utvecklingsbehov vad gäller stadens tillstånd- och upphandlingsärenden. Coronaåret har också ökat betydelsen av växelverkan mellan staden och företagen mer än tidigare. De företagare som besvarade enkät var nöjda med regionens trafikförbindelser, åtkomlighet och företagsrådgivningstjänster.

Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg konstaterar att de smärtpunkter som lyftes fram i enkäten har också identifierats i stadsorganisationen. De svarande ansåg att de viktigaste utvecklingsobjekten under kommande fullmäktigeperiod är företagsvänligt beslutsfattande, smidigare tillståndsprocesser samt tryggande av livskraften i stadens kommersiella centrum. Över 80 % av de svarande bedömde att företagsverksamheten växer eller hålls på åtminstone samma nivå.

”Majoriteten av de svarande representerar små företag inom servicebranschen. Coronapandemin har drabbat servicebranschen och specialaffärer mycket hårt och med tanke på detta anser jag att företagarnas framtidstro är en mycket viktig signal.”, säger Sandberg. Finlands näringsliv EK:s färska kommunrankning visar också en positiv utveckling. I undersökningen är Karlebyområdet ett av de områden som gjort den mest betydande resultatförbättringen. I synnerhet bedömningen av näringslivspolitiken och företagsklimatet har förbättrats ytterligare.

Inom stadens tillståndstjänster har arbetet för att förbättra processernas smidighet redan påbörjats. Tillståndschef Minna Väisänen berättar att tack vare förnyandet av webbsidorna kan servicehelheten och anvisningarna lyftas fram bättre än tidigare. Under detta år kommer verksamheterna också att utvecklas med hjälp av en kundenkät. Byggnadsinspektörernas telefontider har redan tagits i bruk. I framtiden strävar man efter att göra uträttandet av ärenden smidigare genom att också införa ett tidsbokningssystem.

”Den kontinuerliga revideringen av lagstiftningen som gäller byggande medför för sin del utmaningar för byggare och planläggare. Vi strävar efter att lyfta fram aktuella ärenden enligt tema vid infotillfällen och möten. Dessvärre går det inte att förkorta behandlingstiderna och öka den personliga kundbetjäningen på något annat sätt än genom att öka på resurserna.”, konstaterar Väisänen.

”Coronatiden har varit mycket utmanande för vissa branscher. Vi har strävat efter att effektivisera arbetet särskilt med små och medelstora företag och hjälpa dem i den svåra marknadssituationen.”, kommenterar KOSEK:s verkställande direktör Timo Lahtinen. Han ser att nya möjligheter uppstår också tack vare KOSEK:s nya lokaler. ”Flyttet till stadshuset har fört våra företagsutvecklare närmare stadens olika enheter. På så sätt har de också bättre möjligheter än tidigare att förmedla företagarnas synpunkter till tjänsteinnehavarna och främja uppkomsten av en gemensam ståndpunkt.”

 

Företagsenkäten skickades i mars till ca 2 000 företag och av dess svarade ca 15 % på enkäten (drygt 300 svar). Majoriteten av de svarande representerade aktörer inom servicebranschen (bl.a. parti- och detaljhandel, hälso- och socialvårdsservice, hotell- och restaurangverksamhet). Största delen (nästan 70 %) av de svarande arbetar i företag med 1–4 anställda.