Fortsätt till innehållet

Karleby tar ansvar för ledningen av stärkandet av batterikemins innovationsekosystem i Finland

Projekt med ledningsansvar stärker kompanjonskap mellan regionerna i arbetet för att utveckla industrins digitala gröna omställning och framtidens teknologier.

Hållbar energi, industri, produktions- och konsumtionsmodeller och hälsosamt liv och välfärd är teman som förenar ekosystemavtal som Innostäder ingått.

Tanken bakom projekt med ledningsansvar är att komplettera och stärka regionernas gemensamma kompetens och samskapande. Samarbetet ger det finländska kunnandet mera internationell synlighet i och med att städer och aktörer konkurrerar om utländska experter och om FUI-investeringar.

Teman förs vidare inte bara genom ekosystemavtal utan också i grupprojekt som leds av FUI-aktörer i Villmanstrand, Karleby, Tammerfors, Joensuu, Uleåborg och Jyväskylä.

Sex projekt med ledningsansvar deltar vilka främjar följande temans innovations- och affärsverksamhet: grön elektrifiering, batterikemikalier, mobila arbetsmaskiner, fotonik samt motion och digitala hälso- och välfärdsteknologier.

Projekt med ledningsansvar:

 • Projekt med ledningsansvar gällande batterikemi, Karleby och kompanjoner
 • Kompetensnätverket för digital hälsa och välfärdsteknologi, Uleåborg och kompanjoner
 • Fotonikens stadsekosystem, Joensuu och kompanjoner
 • Ledning av det nationella Green Electrification-ekosystemet, Villmanstrand och kompanjoner
 • Sport Finland, Jyväskylä och kompanjoner
 • Finländsk kompetens som global vägvisare och ledande verkställare i dubbel omställning av mobila arbetsmaskiner (SIX-PoE), Tammerfors och kompanjoner

Varje projekt med ledningsansvar förenar aktörer minst från tre Innostäder. Projekten med ledningsansvar är tvååriga projekt. Teman som utvecklas inom dem utgår från ekosystemavtal som ingåtts mellan staten och 16 stadsregioner.

“Projekten ökar samarbetet och arbetsfördelningen mellan kompetenscentrum för att skapa innovationsdriven tillväxt. I teman betonas stärkandet av kompetensen, föregripande och innovationsverksamhet, utveckling av nya teknologier samt främjande av kompanjonskap mellan regioner samt internationellt”, berättar den nationella styrgruppens ordförande Petri Peltonen.

Innoverande städer och samhällen deltar i skapandet av Finland till världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030.

 

Långsiktigt arbete i utvecklingen av kemi

Karleby har gjort långsiktigt arbete för att utveckla kemi. De första stegen togs på 1990-talet då staden fick stadsprogrammet för kemi. De har följts av bl.a. ett kompetenscentrumprogram, flera investeringar i anknytning till verksamhetsmiljön samt många utvecklingsprojekt.

“Jag är mycket glad och nöjd att Karlebys projekt med ledningsansvar fortskrider. Ur stadens och den finländska batteriindustrins synvinkel är det här en betydande satsning på det koordinerade utvecklingsarbetet mellan regionerna”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

“Karleby har de senaste åren profilerat sig som spetsort för kompetens inom batterikemi. Hos oss förenas forskning, utbildning, industri och industriell infrastruktur. Det faktum att vi fick projektet med ledningsansvar till regionen är ett erkännande av bra utfört arbete, och med hjälp av projektet kan vi föra utvecklingsarbetet målmedvetet vidare”, fortsätter Sandberg.

Projektet med ledningsansvar gällande batterikemi inriktas på styrkor i medverkande stadsregioners industriella affärsverksamhet och forskning. I Karlebys projekt med ledningsansvar deltar Vasa, Björneborg, Åbo, Villmanstrand, Jyväskylä och Kuopio.

 

Projekt med ledningsansvar gällande batterikemi

Projektet med ledningsansvar gällande batterikemi grundar sig på den nationella batteristrategin 2025 och dess nationella visioner och mål i batterivärdekedjan, särskilt i tillverkningen av batterikemikalier. Den nationella batteristrategin har som mål att bl.a. öka kompetensen inom branschen, fördjupa det internationella samarbetet, utveckla en verksamhetsmiljö som lockar till investeringar, främja ansvarsfullheten inom branschen, informera om branschen samt utveckla finansieringen. Aktörerna som deltar i projektet har en central roll när det gäller att sammanföra kunnande inom batterikemi och att möjliggöra ökad inhemsk kompetens. Det här öppnar möjligheter till bredare internationellt samarbete och främjar exportindustrin samt möjliggör nya investeringar i Finland.

Projektets konkreta åtgärder anknyter till 

 • stärkandet och internationaliseringen av spetskompetensen inom batterikemi,
 • identifieringen av regionernas gemensamma forskningsutmaningar,
 • beredningen av nya FoU-projekt,
 • identifieringen av gemensamma kompetensbehov samt
 • utvecklingen av utbildningsvägar och industriella servicekoncept.

 

Genom vidtagna åtgärder stärks stadsregionernas kompetens nationellt och internationellt. Därtill konkretiseras förverkligandet av teman som slagits fast i deltagande stadsregioners ekosystemavtal, särskilt vad gäller batterikemi och ämnesområden som stöder den, och ett effektivt utnyttjande av resurser främjas. Projektets konkreta mål är 1–2 gemensamma nationella projekt för att lösa identifierade problem samt 1–2 potentiella EU-konsortiumprojekt inom Horizon Europe-program.

Mer information:

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
jonne.sandberg@kokkola.fi
044 7809 093

 

Projekt med ledningsansvar gällande batterikemi