Fortsätt till innehållet

Karleby utvecklar stationsområdet som en del av det omfattande Klara-projektet

Under åren 2020-21 har Karleby stad fört ett flertal förhandlingar med Trafikledsverket, Senatstationfastigheter Ab och VR-Group Ab för att få fart på utvecklingen av stationsområdet.    Parterna delar i hög grad varandras syn på hur området borde utvecklas.

Järnvägen och stationsområdets tjänster är en viktig del av Karlebys tillgänglighet och smidiga resekedjor. Cirka 400 000 resenärer använder årligen stationen i Karleby.

Enligt Karleby stad är byggandet av en gångtunnel hörnstenen i utvecklingen av stationsområdet.   Tunneln som skulle förena den nuvarande kommersiella stadskärnan och Kosilaområdet ger ökade möjligheter att utveckla verksamheten på båda sidor om järnvägen. En faktor som är viktig för Trafikledsverket är ändringen av säkerhetsanordningen på bangården 2023. Efter detta kan passagerarna inte längre använda passagen mellan perrongerna för att ta sig till mellanperrongen.

Den nya tunneln för gång- och cykeltrafik skapar en säker förbindelse till spår 2 och 3 som är de huvudsakliga spåren för passagerartrafiken vid stationen. Tunneln innebär att den tillfälliga trafiken och parkeringen kan utvecklas på ett sätt som är förnuftigt med tanke på stadsstrukturen även i Kosilaområdet. De totala kostnaderna för projektet har uppskattats till 14 miljoner euro.

En avsiktsförklaring med Trafikledsverket under beredning

Karleby stad bereder en avsiktsförklaring med Trafikledsverket utifrån generalplanen som blev klar i februari 2021. Staden förhandlar dessutom med Senatstationfastigheter Ab om köp av parkeringsområdet söder om järnvägsstationen samt stationsbyggnaden. Avsiktsförklaringen som nu är i utkastskedet gäller planering, byggande och användning av Karleby stationstunnel och mellanperrongen samt en förbättring av anslutningsparkeringen och tillgängligheten vid stationen.

Avsiktsförklaringen ska innehålla överenskommelser om principerna för kostnadsfördelningen. Om projektet framskrider definieras både projektet och kostnaderna närmare och mer bindande i ett separat verkställighetsavtal. I detta skede fattar Karleby stadsstyrelse beslut om huruvida staden binder sig till projektet och om delegeringen av den ytterligare beredningen av avsiktsförklaringen. Trafikledsverket väntar på att det egna investeringsprogrammet blir klart (uppskattningsvis i augusti 2021) innan verket fattar sitt beslut.

Gångtunneln och utvecklingen av stationsområdet är en del av Karlebys Klaraprojekt som strävar efter att utveckla resekedjorna och spårtrafiken samt bygga ett dubbelspår mellan Karleby centrum, Yxpila industriområde och hamnen.