Fortsätt till innehållet

Karlebyborna nöjda med stadens tjänster

År 2022 genomfördes en enkät till kommuninvånarna om deras nöjdhet med stadens tjänster. I stadsstrategin har invånarnas nöjdhet med tjänsterna fastställts som en indikator för uppnåendet av målen under fullmäktigeperioden. Fullmäktigeperiodens mål är att uppnå ett medeltal på 3,5 i nöjdheten med tjänsterna (skala 1–5). Det kom in sammanlagt 413 svar på enkäten.

I enkäten bedömdes följande helheter: utbildningstjänster, bildnings- och kulturtjänster, stadsmiljö/tekniska tjänster och tjänster som främjar kommuninvånarnas delaktighet. Dessutom fick svararna tillfälle att komma med idéer om utveckling av stadens tjänster.

På basis av enkäten var vitsordet för den allmänna nöjdheten med tjänsterna 3,5 (3,3 år 2020). Svararna var mest nöjda med bl.a. bibliotekstjänsterna (4,4), förundervisningen (4,1), medborgarinstitutet (3,9) och parkerna (3,9). De största utvecklingsbehoven ansåg svararna fanns i kollektivtrafiken (2,7) och i byggnadstillsynen (2,7).

Största uppsvingen jämfört med år 2020 kunde ses i kommuninvånarnas nöjdhet med främjande av delaktigheten (2,7–3,2). Särskilt beröm fick kommunikationen till kommuninvånarna och möjligheten att delta i beslutsfattandet.

Bland utvecklingsidéerna lyfte svararna fram ett mera levande centrum och en ökning av kollektivtrafikförbindelserna.