Fortsätt till innehållet
Kuva on otettu korkealta. Etualalla näkyy rautatie ja maantie sekä kevyen liikenteen väyliä, jotka johtavat kaupungin keskustaan. Rakennusten katot näkyvät.

Klimatutsläppen i Karleby har minskat med 40,5 procent från år 2007

Enligt Finlands miljöcentral minskar Karlebys sammanlagda utsläpp av växthusgaser fortsättningsvis bra. Från år 2007 har utsläppen minskat med 40,5 procent. År 2022 minskade utsläppen med 4,8 procent jämfört med året innan.

I Karleby har utsläppen minskat mer än medeltalet på riksnivå. Alla kommunernas sammanräknade utsläpp av växthusgaser minskade med 2,1 procent från år 2021 till år 2022. Från år 2007 har utsläppen i alla kommunerna i Finland minskat med 35,6 procent. Utsläppen per person har minskat med 43,8 procent. Mest har utsläppen minskat när det gäller byggnadernas energikonsumtion (el och värme). Utsläppen har minskat också tack vare en renare produktion av el och fjärrvärme och avstående från oljevärme. Det finns dock mycket att göra särskilt när det gäller minskningen av utsläppen från fordonstrafiken. I Karleby ökade utsläppen från fordonstrafiken med 3,7 procent från år 2021.

Utsläpp av växthugaser per sektor i Karleby åren 2007-2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt HInku-beräkningsreglerna. © Syke

Karleby har gått med i Hinku-nätverket i juni 2022. Som medlem i nätverket har staden förbundit sig att minska utsläppen med 80 procent före år 2030. Stadens strategiska utvecklingsmål är att vara koldioxidneutralt 2035.

Karleby har som mål att på ett hållbart sätt bygga förutsättningar för framgång under de kommande årtiondena och generationerna. Stadens klimatprogram utarbetas som bäst. Programmet kommer att innehålla en plan för motverkande av klimatförändringen för staden. Den visar vilka åtgärder och investeringar som ska minska utsläppen av växthusgaser på hela kommunens område. Syftet med klimatprogrammet är att stöda uppnåendet av stadens klimatmål både när det gäller motverkande av klimatförändringen och anpassning till den, att lyfta fram de utsläpp som kommer av konsumtion synligare i stadens arbete för hållbar utveckling och att främja övergången till lösningar som följer principerna för cirkulär ekonomi.

Klimatprogrammet innehåller också verktyg för att aktivera invånare och lokala företag. En mera hållbar framtid förutsätter ett omfattande samarbete. Invånarna och företagen har en stor roll när det gäller att minska utsläppen i kommunen, eftersom byggnadernas energiförbrukning, trafiken och konsumtionen orsakar en betydande del av utsläppen inom kommunens geografiska område.

Kokkolan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuosina 2007-2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke
Utsläpp av växthugaser per sektor i Karleby åren 2007-2022. Utsläppen har beräknats utan klimatkompensationer enligt HInku-beräkningsreglerna. . © Syke