Fortsätt till innehållet

Kokkotyö-stiftelsens situation ur Karleby stads perspektiv

År 2002 grundade Kokkotyö-stiftelsen har producerat sysselsättningstjänster för Karleby stad. Verksamheten har årligen omfattat hundratals personer. Stiftelsen har haft en betydande inverkan vid integreringen av bland annat unga och svårt sysselsatta klienter i arbetslivet.

Kokkotyö-stiftelsens ekonomiska problem har blivit allt svårare under de senaste fem åren, och det här framgår av stiftelsens offentliga bokslutshandlingar. Tre bokslut före coronaåret 2020 har redan visat underskott och det egna kapitalet hade gått förlorat redan före effekterna av coronaviruset. I slutet av 2020 var balansens eget kapital ca 950 000 euro på minus och skulderna uppgick till 1,5 miljoner euro. Kassamedlen uppgick till ca 17 000 euro. Dessutom har stiftelsen skatteskulder. 2020 har stiftelsen vidtagit anpassningsåtgärder för att balansera ekonomin. Likviditeten kunde dock inte räddas.

Kokkotyö-stiftelsen ingår inte i Karleby stadskoncern. Karleby stad har en andel närapå 74 procent (223 545 euro) i stiftelsens stiftelsekapital. Andra medlemsorganisationers och kommuners andel varierar mellan 0,036 och 7,30 procent. 2017 stödde Karleby stad stiftelsens kapitalstruktur och likviditet med en tilläggskapitalisering på 200 000 euro. Stiftelsens andra medlemmar gjorde inga tilläggskapitaliseringar.

Fr.o.m. 2017 har Soite haft ansvaret för bland annat köp av tjänster vad gäller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Soite konkurrensutsätter och bestämmer själv hur tjänsterna ordnas. Karleby stad har därtill under de senaste åren köpt tjänster direkt av stiftelsen för ca 165 000 euro/år (ca 4,5 % av stiftelsens omsättning). Tjänsterna har konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagen (Lag om offentlig upphandling och koncession).

Nedmonteringen av stiftelsens verksamhet innebär utmaningar för Karleby vad gäller skapandet av viktiga sysselsättningsåtgärder och på kort sikt också mera kostnader. Det är ändå inte möjligt att fortsätta finansieringen av en verksamhet som ständigt går på förlust. Det har inte förutsatts att stiftelsen ska visa överskott, utan hållbar kontroll över ekonomin och goda resultat av sysselsättningsåtgärderna. På konkurrensutsatta marknader måste aktören kunna täcka sina kostnader genom sin prissättning.

Sommaren 2020 beslöt Karleby stadsstyrelse att den inte beviljar Kokkotyö-stiftelsen det ansökta understödet på 150 000 euro. Begäran om understöd riktades inte då till stiftelsens andra medlemmar eller kommuner. Karleby stads beslut grundade sig på stiftelsens svaga ekonomi. Ett understöd skulle bara kortvarigt ha täckt underskottet i kassan. Stadens understöd kan inte inriktas på att täcka ett underskott i kassan.

Grunderna för tilläggskapitalisering

I oktober 2020 riktade stiftelsens styrelse en begäran om tilläggskapitalisering till medlemsorganisationerna och kommunerna. Karlebys andel uppgick till 150 000 euro. Sammanlagt begärdes 503 400 euro i tilläggskapital av stiftelsens alla medlemmar. Begäran om tilläggskapitalisering måste behandlas i enlighet med principer i kommunallagen. Begäran om tilläggskapitalisering eller andra begäran om understöd har inte inriktats på en investering eller ett projekt för att utveckla stiftelsens verksamhet, utan medlen behövdes för att täcka underskottet i kassan. Således måste en vederlagsfri kapitalisering jämställas med beviljande av lån. Enligt kommunallagen får kommunen inte bevilja lån, borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk. Kommunens intressen ska tillgodoses med tillräckliga motsäkerheter. Enligt lagen kan staden bevilja lån enbart till ett samfund som ingår i kommunkoncernen och då måste också en riskbedömning göras.

På basis av bestämmelserna i kommunallagen, grunderna för stadens placeringsverksamhet och riskbedömning kunde Karleby stad inte göra den begärda tilläggskapitaliseringen i Kokkotyö-stiftelsen. Stiftelsens ekonomi är svag, bokslutet 2020 förutspås visa underskott, stiftelsens verksamhet utgår från konkurrensutsatt serviceutbud med liten täckning och ingen säkerhet skulle ha ställts för tilläggskapitaliseringen.

Staden har erbjudit hjälp till stöd för likviditetssituationen och erbjudit sig att köpa av stiftelsen ägda aktier i Kokkopesu Oy

 Karleby stad har i flera sammanhang i fjol och i år erbjudit och gett stiftelsen redovisnings- och planeringshjälp till stöd för det ekonomiska läget och likviditetsplaneringen.

Enligt stadens bedömning kan stiftelsens verksamhet inte räddas med den föreslagna kapitaliseringen på sammanlagt 500 000 euro. Balanseringen skulle förutsätta omfattande stöd med beaktande av förlusten av det egna kapitalet, skuldbördan och verksamhetens dåliga lönsamhet. Enligt stadens uppgifter har inte heller någon annan av medlemmarna fattat beslut om att bevilja betalning av en väsentligt stor kapitalisering.

Staden har i alla skeden haft viljan att trygga stiftelsens verksamhet. Karleby har erbjudit sig att i stödsyfte köpa aktierna i KokkoPesu Oy, som Kokkotyö-stiftelsen äger, för 175 000 euro. Staden har under de senaste 10 åren utöver avtalsenliga serviceupphandlingar också gett Kokkotyö-stiftelsen sammanlagt ca 1 miljon euro i stöd i form av kapitalisering och tilläggsanslag för att trygga verksamheten.

Karleby deltar 2021–2023 i kommunförsöket för sysselsättning i samband med vilket nya sysselsättningsmodeller följs i pilotprojektet. Karleby stadsstyrelse behandlade på måndagen bland annat allokeringen av resurser för arbetsträning.