Fortsätt till innehållet

Levnadsförhållanden och trygg uppväxtmiljö

Det fjärde avsnittet i enkäten Hälsa i skolan berör levnadsförhållanden, uppväxtmiljöns trygghet samt våld och mobbning. I de frågor som berör levnadsförhållanden har barn och unga bedömt familjens ekonomiska situation. Med olycksfall avses i enkäten sådana olycksfall som inträffat i skolan eller på skolvägen och som krävt vård.

Våld mot barn är handlingar och försummelser av föräldrar eller andra vuxna som orsakar barnet skada. Fysiskt våld skadar barnets hälsa eller orsakar hen smärta. Fysiskt våld är till exempel att knuffa, lugga, slå eller sparka. Också kroppsaga och disciplinärt våld är våld som riktas mot barn.

 

Källor till glädje

Av studerandena på andra stadiet upplever färre än tidigare familjens ekonomiska situation är hyfsad eller sämre än det. Familjens ekonomiska situation upplevdes något bättre i Mellersta Österbotten än i landet i genomsnitt.

Fortgående mobbning är ovanligt bland de studerande på andra stadiet.

Andelen olycksfall i skolan eller på skolvägen i Karleby är ungefär lika stor som i landet i genomsnitt. Jämfört med den tidigare enkäten har det inte skett någon betydande förändring i fråga om olycksfall. I de högre årskurserna och i gymnasiet har flickor råkat ut för olyckor något oftare än pojkar.

Anledning till bekymmer

Allt fler elever i de högre årskurserna har utsatts för fysiskt våld av föräldrarna. Särskilt flickornas andel (21 %) är oroväckande stor. Av pojkarna har 9 procent upplevt fysiskt våld av föräldrarna.

Av eleverna i de lägre årskurserna har 16 procent och i de högre årskurserna 15 procent upplevt fysiskt våld av föräldrarna. Andelarna är ungefär lika stora som i landet i genomsnitt, men jämfört med 2019 har andelen vuxit med 5 procentenheter i de högre årskurserna.

Nästan var tionde elev i de lägre årskurserna mobbas regelbundet.

Av flickorna i de högre årskurserna och i gymnasiet har fler än tidigare upplevt sexuellt trakasseri per telefon eller på nätet.

Metoder för att åstadkomma en förbättring

Många av de stödformer som erbjuds för psykiskt välbefinnande hjälper också barn och unga som upplever mobbning eller våld. Sådana är t.ex. mångprofessionellt familjearbete, Hjälp-knappen, verksamhetsmodellen Föra barnen på tal och andra tjänster med låg tröskel. I Karleby förenhetligas också verksamhetsmodellerna för att ingripa i mobbning inom undervisningen och småbarnspedagogiken.

I sitt barnvänlig kommun-arbete har staden förbundit sig till att i Karleby har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. Barnvänlighet är ett av de tre teman som lyfts fram i den nya stadsstrategin.

Andelen sexuella trakasserier som i synnerhet flickor utsätts för är oroväckande stor. Trakasserierna sker via telefon eller på nätet, vilket gör det svårare att ingripa i det eller identifiera det.

Den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Genom enkäten samlas det in kommunspecifik information om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier samt tillgång till hjälp. Den senaste enkäten genomfördes våren 2021 och resultatet från den publicerades i september 2021. Resultaten avspeglar vilka konsekvenser den exceptionella koronatiden har haft för barns och ungas välbefinnande.

Du kan bekanta dig med de nationella resultaten i resultattjänsten: www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset