Fortsätt till innehållet

Minna Väisänen blir direktör för Karleby Vatten

Karleby stadsstyrelsen beslutade 21.2.2022 enhälligt välja diplomingenjör Minna Väisänen till tjänsten som vattenverksdirektör. Väisänen har arbetat inom Karleby stadsorganisationen sedan 2004, de senaste åren som tillståndschef. Väisänen börjar sin nya tjänst som Karleby Vattens vattenverksdirektör under våren.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade ansökningarna om besvärstillstånd gällande prissättningen av tomterna på Brudskär

Beslutet om principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär som fattades av fullmäktige 2019 har behandlats i Vasa förvaltningsdomstol 2021. Förvaltningsdomstolen har till alla delar förkastat de besvär som anförts över fullmäktiges beslut som ogrundade. Förvaltningsdomstolens beslut har överklagats hos högsta förvaltningsdomstolen. En del av de klagande återkallade sin ansökan om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, och till övriga delar har högsta förvaltningsdomstolen förkastat ansökningarna om besvärstillstånd. Stadsstyrelsen antecknade högsta förvaltningsdomstolens beslut för kännedom.

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet 2022–2025 återremitterades för ny beredning.

Stadsstyrelsen beslutade inleda utarbetandet av en detaljplan och detaljplaneändring på KIP-områdets östra del enligt förslaget. Även andra beslut fattades i enlighet med förslagen.

Föredragningslista / protokoll 21.2.