Fortsätt till innehållet

Nöjdhet med livet och hobbyer

Hur nöjda barn och unga är med sitt liv är individuellt och den påverkas av många faktorer. Bland barn och unga kan t.ex. skolgång och studier, hobbyer och vänner, trygg familj samt bostadsområde och möjlighet att påverka det egna livet öka på hur nöjda de är med livet.

Källor till glädje

De flesta Karlebybarn och -unga som besvarade enkäten är nöjda med sitt liv och upplever att de kan påverka sitt eget liv.

Lägre årskurser

 • 88 procent (85 % i hela landet) av eleverna i de lägre årskurserna är mycket eller ganska nöjda med sitt liv.
 • Andelen är något högre än i landet i genomsnitt, men andelen har sjunkit något (4 procentenheter) jämfört med 2019.
 • Pojkar är mer nöjda med sitt liv än flickor (pojkar 91 % och flickor 85 %).

Övriga studienivåer

 • På de övriga studienivåerna är ca 70 procent nöjda med sitt liv.
 • Andelarna är ungefär lika stora som i landet i genomsnitt, men andelarna har sjunkit något jämfört med 2019. Jämfört med 2019 har andelarna minskat med 9 procentenheter bland eleverna i de högre årskurserna, 4 procentenheter bland studerandena i gymnasiet och 9 procentenheter bland studerandena vid yrkesläroanstalterna.
 • Pojkar är klart oftare nöjda med sitt liv än flickor. I de högre årskurserna är skillnaden 26 procentenheter, i gymnasiet 19 procentenheter och vid yrkesläroanstalterna 15 procentenheter.

Nästan alla har en hobby. De vanligaste hobbyerna bland pojkar är självständig eller ledd motion eller idrott, att spela på en mobilenhet eller dator, handarbete eller reparation av maskiner eller apparater. De vanligaste hobbyerna bland flickor är självständig motion eller idrott, bildkonst eller fotografering, skötsel av sällskapsdjur eller husdjur och att sjunga, spela ett instrument eller komponera.

Lägre årskurser

 • 90 procent (hela landet 86 %) av eleverna i de lägre årskurserna har ett fritidsintresse minst en dag i veckan.
 • Andelen är något högre än i landet i genomsnitt och har hållits på nästan samma nivå som 2019 (88 procent).
 • Det är inte stora skillnader mellan mängden fritidsaktiviteter mellan pojkar (88 %) och flickor (91 %).

Övriga studienivåer

 • 96 procent (hela landet 96 %) av eleverna i de högre årskurserna har ett fritidsintresse minst en dag i veckan medan andelen är 99 procent (hela landet 98 %) i gymnasiet och 90 procent (hela landet 92 %) vid yrkesläroanstalterna.
 • Andelarna är ungefär lika stora som i landet i genomsnitt och de har hållits på nästan samma nivå som 2019.
 • Det är inte stora skillnader mellan mängden fritidsaktiviteter mellan pojkar och flickor.

Anledning till bekymmer

Jämförelsen med tidigare enkäter visar att av eleverna i de högre årskurserna och studerandena vid yrkesläroanstalterna känner sig färre än tidigare nöjda med sitt liv. Skillnaden mellan könen framhävs: i de högre årskurserna och på andra stadiet är flickor klart mindre nöjda med sitt liv än pojkar.

Metoder för att åstadkomma en förbättring

I Karleby har man satsat på barns och ungas hobbyverksamhet. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby (KOHASU) startade 2020 och inom ramen för modellen erbjuds avgiftsfri hobbyverksamhet med låg tröskel för samtliga elever i de lägre årskurserna. Verksamheten planeras utifrån barns och ungas egna önskemål och den erbjuder möjlighet att delta i en hobby varje vecka och pröva på olika grenar.

I Karleby finns nästan hundra idrotts- och motionssällskap som erbjuder fritidsaktiviteter både för skojs skulle och för mer målinriktad verksamhet. Flera hundra barn och unga deltar i verksamheten också via olika kultur-, konst- och andra föreningar. Mellersta Österbottens Konservatorium, Ord- och Bildkonstskolan, Karlebynejdens institut, ungdomstjänster samt många andra aktörer ordnar utbildningar, kurser och hobbymöjligheter också för barn och unga.

De avgifter som tas ut av kunderna vid de hobbylokaler och idrotts- och motionslokaler som upprätthålls av staden hålls så förmånliga som möjligt. Hobbylokalerna hålls lättillgängliga.

Den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Genom enkäten samlas det in kommunspecifik information om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier samt tillgång till hjälp. Den senaste enkäten genomfördes våren 2021 och resultatet från den publicerades i september 2021. Resultaten avspeglar vilka konsekvenser den exceptionella koronatiden har haft för barns och ungas välbefinnande.